Назад

Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проекти на нормативни актове

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание и разгледа проекти на нормативни актове. Българската търговско-промишлена палата бе представена от Васил Тодоров, главен секретар,  и Любомир Левичаров, икономически анализатор.

БТПП изрази принципна подкрепа по отношение Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване за новите пенсионни продукти, внесен от министъра на финансите.  Предлаганите изменения в секторното законодателство, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1238 и Регламент (ЕС) 2020/852[2] са полезни в контекста на важността на продуктите за допълнително пенсионно осигуряване.

Палатата не подкрепи предложението за промяна в Кодекса за социално осигуряване, сигн № 47-254-01-34, тъй като се предлага промяна-допълване на дефиницията за действителен осигурителен стаж с периоди от време, през които не е упражнявана трудова дейност.

Относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, Васил Тодоров отбеляза подкрепата на Палатата, тъй като чрез предложеното изменение в КТ се транспонира в националното законодателство Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд.

БТПП не подкрепя представения проект на Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения, тъй като има опасност да се създаде прецедент за включване на конкретен размер на минимална работна заплата в законов акт, което е недопустимо. Този въпрос следва да се урежда в рамките на колективното трудово договаряне.

------------

Становище на БТПП по проектите на нормативни актове, включени за обсъждане в дневния ред на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване сигн № 47-254-01-34

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения

 


18.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад