Назад

АС при БТПП по-близо до бизнеса в регионите на страната





Зала за разглеждане на арбитражни дела в ТПП - Стара Загора
  • Създадени са регионални листи на арбитри в 14 области на страната
  • По-малко процесуални разходи, спестени пари за командироване на страни, арбитри и други участници в процеса
  • Дигитализация на арбитражната процедура
  • По-бърза и евтина процедура в сравнение с държавните съдилища

Арбитражният съд при БТПП информира своите клиенти, че във връзка с изменения и допълнения в Устава и Правилника на АС, се откри възможност за създаване на регионални листи с арбитри. След проведено събеседване с Президиума на АС при БТПП, бяха одобрени  кандидати от 14 области в страната и бе създадена регионалната листа на арбитри на АС при БТПП към  Регионалните  палати / камари.

В началото на този месец успешно бе реализирано първото по рода си заседание на арбитражно дело, като бе дадена възможност на страните да изберат арбитри, утвърдени от Президиума на АС към регионалната листа на арбитри в ТПП – Стара Загора. Ответникът по делото се възползва от тази опция, като посоченият от него арбитър взе участие, заедно с останалите членове на Решаващия орган, в открито арбитражно заседание, проведено изцяло чрез видео конферентна връзка, обезпечена от Търговско промишлена палата - Стара Загора.

С общите усилия на Арбитражния съд и БТПП и ентусиазма по реализирането на  работещата формула  за създаване на регионални листи на арбитри резултатът е налице – арбитражни дела вече се разглеждат не само в седалището на АС в гр. София.

Създаване на необходимите правила за работа и техническото обезпечаване на регионалните палати със зали за провеждане на арбитражни заседания, включително и чрез видео конферентна връзка, се оказват работещ модел за подражание.

Тази опция създава за бизнеса множество улеснения – по-малко процесуални разходи, спестени пари за командироване на страни, арбитри, стенографи и други участници в процеса.

Това е и възможност и за Търговско-промишлените палати да предлагат достъпно правосъдие, вместо тежкия, бавен и скъп процес в държавните съдилища.

За да могат клиентите на АС при БТПП, чието седалище и адрес на управление не е в град София, да се възползват от тези преимущества, препоръчваме арбитражна клауза със следния текст да бъде включвана в договорите, които сключват с контрагентите си:

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени  или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти  или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд  при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището на регионалната палата - гр. ….  от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения

Условие за разглеждане на споровете по този ред е седалището поне на една от спорещите страни да е в района на регионалната палата.

Администрирането на делата се извършва изцяло от Секретариата на АС при БТПП, а арбитражните решения, постановени от арбитражните състави, имат висока степен на стабилност, като подлежат на едноинстанционен преглед по исков ред по чл.47 от ЗМТА само от Върховния касационен съд на Република България, подобно на решенията по швейцарското право.

 

 


19.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад