Назад

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС

Праговете за ДДС трябва да бъдат съобразени с икономическите реалности в страната


 

БТПП подготви становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (№ 47-254-01-42).

Със законопроекта се предлагат изменения относно повишаване на минималния облагаем оборот за задължителната регистрация по ЗДДС, регистрация по инициатива на органа по приходите и условията за отложено начисляване на данъка при внос.

Предвиденото поетапно завишаване на минималния праг на облагаем годишен оборот и задължителна регистрация по ДДС e в съответствие с изменението на Директива 2006/112/ЕОЗ и с Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество. Двата общностни нормативни акта предвиждат праговете за облагане да не могат да надвишават 85 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута на държавата - членка, което за България се равнява на 166 000 лева.

БТПП винаги е отстоявала принципната позиция, че праговете за ДДС трябва да бъдат съобразени с икономическата действителност в България и с възможностите на бюджета.

Увеличаването на прага за регистрация по ДДС на фирмите двойно или дори тройно в рамките на двегодишен период трябва да бъде обезпечено с две основни неща: да бъдат осигурени приходи в бюджета, които да покрият по-малките суми, внесени от ДДС и данъчната администрация в рамките на капацитета й да се справи с контрола върху по-голям брой регистрирани фирми и нарушения в сивия сектор.

БТПП обръща внимание, че данъчните институции често се занимават с фирми от светлия сектор, вместо да концентрират основно своите проверки върху тези от сивата икономика. Именно от този факт се генерират и най-големите загуби за бюджета и обществото. Необходимо е да се въведе система, при която да не се допуска агентите на НАП да получават премиите си, когато актовете срещу фирмите впоследствие бъдат отменени от съда, поради процесуални нарушения или нищожност. В тази връзка Палатата отново изказва своето предложение данъчните да възстановят премиите от фиктивни начети в двоен размер.

Изключително важно е, при всеки опит да се правят промени в режима на ДДС, да се направят прецизни анализи от какви приходоизточници ще се компенсира негативното отражение върху бюджетните приходи на увеличаването на прага за регистрация на ДДС.

При съобразяване с по-горе изказаните бележки БТПП ще подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.

 


26.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад