Назад

БТПП с предложения относно Националния план за възстановяване и устойчивостПредседателят на БТПП Цветан Симеонов и представители на останалите национално представителни организации на синдикатите и работодателите проведоха среща със служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

В продължение на дискусията, БТПП подготви и изпрати до Атанас Пеканов писмо с предложения  в подкрепа на усилията за внасянето на Плана, така че страната ни да получи средства още през есента на 2021 г.

Палатата счита, че е редно планът да бъде внесен в кратки срокове, макар че може значително да бъде подобрен. Средствата е необходимо да достигнат по-бързо до компаниите и от своя страна, чрез тях да се генерира по-голям ръст на икономиката на страната.

Експертите на БТПП са на мнение, че е редно България да се бори за включването на единадесет региона по отношение на Фонда за справедлив преход, а не да се включват само въглищните региони. Причините за това са свързани основно с влиянието и ефекта на свързаните отрасли и население, върху които несъмнено също ще има косвен ефект.

БТПП счита, че трябва да се търси общ подход за включване на индикатори, които да създават баланс между областите в региона по отношение на София (столица), която генерира около 43% от БВП на страната и като част от Югозападен регион.  

Българската търговско-промишлена палата предлага и промени относно изпълнението на  оперативните програми. Кризата препятства възможността фирмите да изпълнят през настоящата 2021 г. планираните през 2019 г. показатели за оборот и печалба, които са залегнали като индикатори в подписаните преди 13.03.2020 г. административни договори за съответните проекти.

Само по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, предложението засяга 346 стартиращи фирми, които са кандидатствали за 66 млн. лева. Налагането на финансови корекции ще доведе до фалит на повечето предприятия, които са новосъздадени микро предприятия, като това, от своя страна, ще доведе до загуба на вложените 66 млн. лева публичен ресурс, тъй като те няма да са похарчени по предвидения за това ред.

БТПП предлага промяна в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основание за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС 57/2017).

 

 


28.05.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад