Назад

Проведе се извънредно онлайн заседание на НСТС

Удължаване на мерките „60/40“ и „Запази ме“
На 15 март 2021 г. се проведе извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В точка първа от дневния ред правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. (мярка „60/40“)

Промените предвиждат срокът на действие на мярката за запазване на заетостта да се удължи до 31 май 2021 г.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г.

В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази принципната подкрепа на Палатата за продължаване на мярката за засегнатите от пандемията КОВИД-19 дружества и сдружения. Но акцентира върху необходимостта да се преоцени и промени съотношението 60/40 с 80/0. По този начин ще се постигне баланс между възможностите на работодателите да запазят работни места и компенсирането на работната заплата за работниците, които не полагат труд. Предложи и някои редакционни промени, в посока да се създаде нормативна гаранция, че предвидените за подпомагането на бизнеса средства няма да бъдат преразпределени към други бюджетни пера.

Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по проекта на Постановление.

В точка втора от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (мярка „Запази ме“).

С предложените промени се предвижда лицата да имат право на компенсация за не повече от 60 дни за 2020 г. и не повече от 90 дни за 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган. Увеличава се срокът за допустимост, който вече ще бъде не по-късно от 30 юни 2021 г.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров представи позицията на Палатата в подкрепа на изплащането на компенсации при наложени временни ограничения от държавните органи за осъществяване на икономически дейности на работници и служители. Палатата обаче счита, че е необходимо да отпадне изискването за запазване на заетост за период, равен на периода, за който служителите са получавали компенсации по реда на Постановлението. Подобно задължение налага допълнителна тежест за предприятията, чиято дейност е преустановена въз основа на акт на държавен орган и без възможност за преценка от тяхна страна. Държавата компенсира временните последици за предприятията от забраната да осъществяват дейност и не следва да им налага задължения и отговорности, които не са свързани с тяхно действие или бездействие.

Социалните партньори не постигнаха единодушие и по този проект на Постановление. 

Становищата на БТПП с направените предложения и бележки:

 


16.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад