Назад

Съветът на Браншовите организации при БТПП отчете дейността си за 2020г. и избра ново ръководство

На 08.03.2021г. се проведе годишното Общо събрание на Съвета на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата по предварително обявен дневен ред.

Пред участниците в ОС бе представена кратка информация за приключилата регулярна процедура за установяване наличието на Критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, обявена на основание чл. 36, ал. 3 КТ в брой 10 от 04.02.2020 на ДВ и Решение на МС наРепублика България № 22 / 14.01.2021г., обнародвано в  ДВ брой 5 / 19.01.2021г. за признаването на БТПП за представителна организация на работодателите на национално равнище.

По т.2 бе изнесен отчет за дейността на Съвета на браншовите организации при Палатата през 2020г. Към 31.12.2020 г. броят на членовете на Съвета на Браншовите организации при БТПП е 87, представени в 56 бранша.

Отчетният доклад очерта приоритетите в дейността на Съвета през изминалата година, целящи запазване ролята и значението на Съвета на браншовите организации чрез активното му участие в процеса за изготвяне на становища и позиции по теми, важни за икономиката на страната и в частност на отделни браншове. До браншовите организации - членове на Съвета  редовно и приоритетно бе предоставяна информация относно предложения за промени в нормативната уредба на страната, информация и материали по въпроси от икономически, правен и социален характер. На базата на обратно получени отговори с коментари, мнения и предложения по поставените теми БТПП като национално призната работодателска организация изготвя съвместни становища, които внася и отстоява пред съответните компетентни институции. Този процес е изключително важен, тъй като спомага за приемане на правилни решения, отразяващи позициите на бизнеса.

На събранието бе приета Програмата за дейността на Съвета на браншовите организации през 2021 година, предвиждща разширяване на сътрудничеството между БТПП и Браншовите организации, членове на Съвета на БО при Палатата, чрез по-широко използване на съвременни дигитални форми за контакт като:нетуъркинг срещи, онлайн кръгли маси, презентации, конференции и др. инициативи за популяризиране на значими постижения, разработени нови продукти, иновативни технологии , получени награди и отличия , споделяне опит и добри практики и др.

ОС избра единодушно ново ръководство на Съвета на БО – УС от 9 члена с председател д-р Людмил Ивановпредседател на „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия“, и зам.-председатели  Лъчезар Искров- член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации и Гена Събева- председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България;

В изказването си новоизбраният председател сподели плановете за продължаване инициативата на "Представяне на чуждестранни търговски мисии пред българския бизнес" в последното тримесечие на 2021г., като отбеляза, че при  възможност ще се организират такива срещи и по-рано през годината, като е възможен и  онлайн  вариант.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов предложи да се организират и българските чуждестранни търговски мисии по цял свят с представяне пред българския бизнес онлайн.

В бъдеще се очертава и по-тясно сътрудничество с чуждестранни търговски мисии в България. Моля заинтересованите фирми да се обръщат към Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на БТПП на email interdpt@bcci.bg, за да заявят интерес за определени отрасли или региони, за да бъдат поканени и включени в такива събития и/или делегации.  

 

 

 

 

 

 

 

 


10.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад