Назад

Становище на БТПП относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.Във връзка с проекта на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 година и мотиви към него, Българската търговско-промишлена палата  изразява следното становище:

В ситуация на пандемията от COVID-19 считаме, че трябва да имаме стабилна и гъвкава здравна система, която да може да обслужва всички свои граждани.  В тази връзка е необходимо да има яснота за бизнеса и гражданите къде и как може да се получат необходимите услуги, в случай на констатиране на заболяване от COVID-19. 

Подкрепяме продължаващото запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 на сто, но считаме, че следва да се изравни делът на осигуровки, плащани от работодателите и тези от работниците/служителите (50/50).

Бихме желали, предвид пандемията от COVID-19, да се формулират мерки, които да ограничат разпространението на болестта, но да не се подлага под натиск бизнеса в извършване на ежедневната си дейност, когато са налице необходимите хигиенни мерки. 

Действително в условията на пандемия е необходимо да се увеличат средствата, но увеличаването на дела им в здравеопазването трябва да е съпроводено с мерки за реформирането й, вкл. и за повишаване на контрола върху разходването. В противен случай увеличаването на посоченото финансиране няма да има за резултат подобряването на здравословното състояние на гражданите и снижаване на смъртността.

Едновременно с това изразяваме следните резерви към някои от заложените параметри:

Увеличаване на средства в здравеопазването спрямо миналогодишния бюджет, поради сложната здравна обстановка в страната и липсата на здравен персонал, трябва да са придружени с ефективни методи при използването на публичните разходи в здравния сектор  и строг контрол в здравеопазването. Използваната методика за разходване на тези средства за справяне с пандемията и осигуряването на необходимите лекарства и персонал за болниците, трябва да е целесъобразна, тъй като бюджет 2021 е съпътсван със сериозен дефицит на държавния бюджет.

Закъснелите реформи в здравеопазването като въвеждането на личното електронно здравно досие и липсата на регулации във фиктивното извършване на здравни услуги и фалшивите болнични, са само част от проблемите, които допринесоха за сериозните проблеми в системата на здравеопазването и недостига на персонал и средства. Отново припомняме, че е необходимо да се работи за прилагане на последната 11-та ревизия на Международната класификация на болестите, МКБ-11 (ICD-11) на СЗО. МКБ-11  унифицира създаването, кодирането и използването на информация за новите диагностични и терапевтични процедури, осигурява съвместимост със съвременните електронни здравни приложения и информационни системи с цел пресичане на злоупотребите с краткосрочните обезщетения за временна нетрудоспособност, инвалидните пенсии, придобиване на права за социални помощи и услуги, и скъсяване на средния ефективен трудов живот.

По отношение на разпределението на увеличените средства по направления, считаме че следва да се даде по-голяма тежест на финансирането на извънболничната помощ и увеличаване  на броя и обема на профилактичните прегледи – практики, които се финансират приоритетно в много държави, защото всеизвестен е фактът, че за постигането на по-добро здраве за гражданите основна роля има интегрираната профилактика, превенцията и ранната диагностика. Считаме, че съотношенията на средствата, които се дават по отделните пера, трябва да са еднакви с тези на ЕС.

Според БТПП решаването на проблемите в здравеопазването включва мерки като:

•    въвеждане на електронно здравеопазване;

•    преразглеждане на заплащането по клиничните пътеки;

•    ограничаване на фалшивите болнични и нереално извършените здравни услуги;

•  контрол и целесъобразно разпределение на средствата за болниците;

•  използването на утвърдени международни идентификационни номера при създаването на регистри в страната;

•  засилен контрол срещу злоупотребите при лекарствата;

•  увеличаване на профилактиката;

•  задържане на квалифицираните български лекари и медицински персонал в страната.

БТПП подкрепя проекта, като представя бележки, допълнения и препоръки - виж  текста на Становището ТУК

 

 


04.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад