Назад

В БТПП оцениха потенциалните рискове пред заетостта за превенция на текучеството

 

Българската търговско-промишлена палата проведе виртуална дискусия на фокус група по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила. Като продължение на предишни подобни срещи, проведени на живо и в електронен формат, представители на работодателите, синдикални организации, граждани и фирми обсъдиха параметрите на разработения анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия.

Анализът на риска включва идентифициране и оценяване на потенциални рискови фактори, които могат да повлияят негативно върху организационната ефективност на дадена фирма, свързани с текучеството на персонала, като същевременно предостави възможност за търсене на подходи за тяхното преодоляване.

Целта на анализа е да опише етапите, през които преминава процесът по оценка на риска, използвания подход и методите, с помощта на които да бъде събирана нужната за анализа статистическа информация.

Беата Папазова, ръководител на проекта и представител на БТПП, заедно с Камелия Петкова, анализатор представиха разработения анализ на риска от текучество на персонала.

В рамките на настоящия проект рисковите фактори бяха групирани в следните категории, които според наличните социологически данни в най-голяма степен оказват влияние върху текучеството на персонала:

  • Финансова политика;
  • Стил на управление;
  • Характеристика и условия на работната среда;
  • Кариера;
  • Баланс между работа и личен живот.

Участниците в дискусията коментираха различните фактори и дадоха допълнителни предложения за обогатяването им и определяне на най-важните за намаляване на текучеството.

 

На базата на извършената оценка на риска, всеки един работодател ще има възможността да предприеме подходящи действия, с цел минимизиране на рисковете от текучество на персонала в съответното предприятие/фирма. Проектът ще разработи и мобилно приложение, което да подпомага определянето на действията, с които да се ограничава текучеството на персонала. Очаквайте допълнителна информация в сайта на БТПП и нейните партньори.

 

......................................................................................................................................................................................................................

Проект BG05M9OP001-1.051-0004-C01 „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“ се  финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


28.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад