Назад

Писмо до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с необходимостта от назначаване на нов изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ), Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се счита задължена да напомни за важността на този ключов в енергетиката пост и загрижеността си за извършването на този подбор на основните принципи в пазарната икономика и с полагане на необходоимата грижа за селекция и назначаване на кандидат.

Относно необходимостта от конкурсно начало при избора на изпълнителен член на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД.

Българският енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Ръководството на това дружество реализира държавната политика в областта на енергетиката, акцентирайки върху стратегически цели и мерки за постигането им, осъществявани впоследствие от оперативното ръководство на съответното дъщерно дружество. БЕХ е едноличен собственик на основни структуроопределящи предприятия за:

 • Производство на въглища – Мини Марица-изток ЕАД;
 • Производство и търговия с електроенергия – АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Национална Електрическа Компания ЕАД;
 • Пренос на електроенергия – Електроенергиен Системен Оператор ЕАД;
 • Пренос, транзит и търговия с природен газ – Булгартрансгаз ЕАД и Булгаргаз ЕАД.

Следователно, освен изискванията за професионален и ръководен опит, обичайно формализиран през критерии за образователен ценз и години трудов стаж (и двата непредставителни за експертиза, авторитет и морални качества), водещ критерий трябва да е представянето и защитата на управленска програма за период от поне 5 години по всяка от следните теми:

 • Развитие на въгледобива в Маришки басейн;
 • Развитие на ядрената електроенергетика;
 • Развитие на въглищната електроенергетика;
 • Развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение;
 • Ангажираност и политики на предлагане на електроенергия на пазара на електроенергия, с цел обезпечаване на прозрачност, ликвидност и постигане на свободни пазарни цени;
 • Развитие на електропреносната мрежа и постигане на пълноценен интегритет с общия европейски пазар;
 • Ангажираност и политики на предлагане на природен газ;
 • Развитие на газопреносната система и съхранението на природен газ.

Управленската програма на всеки кандидат трябва да бъде представена и защитена пред Националния съвет за тристранно сътрудничество – на открито заседание с осигурено участие и ангажираност на министъра на енергетиката, КЕВР и организации, представляващи заинтересовани страни – както съсловни, така и потребителски.

Конкурсното начало и описаните по-горе ред за представяне и съдържание на управленска програма на кандидатите са механизми за гарантиране на експертност и репутационен ангажимент при избора на изпълнителен член на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД.

С оглед на горното, настояваме, компетентните органи в държавната администрация да осигурят условия и прозрачност на подбора и своевременното назначаване на съответния кандидат, притежаващ необходимите качества и представил най-добра програма за развитие и усъвършенстване работата на БЕХ.

С уважение,

Кирил Домусчиев

Председател на КРИБ
Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ

 

 


30.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад