Назад

Неприемливо е да се променя данъчна система, която осигурява балансиран бюджет

По повод предложения на КНСБ за данъчна реформа


По повод предложения на КНСБ за данъчна реформа

Българската търговско-промишлена палата счита, че всички промени на действащите у нас системи трябва да са комплексно разглеждани, а не частично, защото позволяват свързаност и съответно по-ефективно взаимодействие. Считаме, обаче, че към момента България има сравнително добре функционираща данъчна система, която през последните години показа и  добра събираемост. В ситуацията на трудно предвидима икономическата обстановка и очаквания за спад на БВП от над 7% (по данни на Европейската комисия) БТПП счита, че всяка една промяна в данъчната система на страната може да създаде не само неяснота, но дори и хаос сред бизнеса и гражданите и възможност за негативен ефект върху събираемостта. Още повече, компаниите няма да могат да планират бъдещите си разходи и ефекта върху резултатите им, което ще накара бизнесът да е предпазлив и по отношение на динамиката в работните заплати и на назначаването на нови служители.

Според БТПП, система, която работи добре, не бива да бъде променяна. Действително в редица страни намалението на ДДС е сред мерките, които техните правителства предприеха за ограничаване на негативните последици върху икономика от COVID-19, но в повечето случаи неговото намаление не довежда и не гарантира намаление на цените за крайния потребител, както, предсказано от БТПП, се случи в България с последното намаление на ДДС. Този данък заема най-голям дял от приходите в бюджета и неговото редуциране ще доведе несъмнено до увеличение на други данъци или въвеждането на нови такива. Още повече промяната в данъчната система ще създаде несъмнено възможности (вратички) за заобикаляне на системата за облагане, което води до увеличаване на сивия сектор у нас, а не до неговото намаляване.

По отношение на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната и въвеждане на 15% данък върху доходите на физическите лица и данък върху доходите на юридическите лица, БТПП счита, че е недопустимо едни да са облагодетелствани за сметка на други. Най-губещи ще са хората, които получават високи доходи, защото са инвестирали в образованието си и които генерират най-висока добавена стойност, и/или се лишават от възможности за отдих, работейки на повече от едно място. 

От друга страна, компаниите и сега плащат 15% данък върху доходите (10% - корпоративен данък и 5% данък дивидент или 15% за ЕТ). Въпреки неголемия размер на инвестиции у нас, страната има конкурентно предимство – ниски данъчни ставки. Увеличението на тежестта за бизнеса ще има допълнителен негативен ефект върху инвестиционната активност у нас - както за местните фирми, така и за международните компании, избрали страната ни.

Известно е, че увеличението на данъците в България ще доведе до влошаване на позициите на страната ни в световните класации. Такъв подход е вреден за пазарната икономика, защото дестимулира най-активните граждани в обществото да повишават своята квалификация и да търсят допълнителна заетост.

Точно забележките по отношение на България в тези класации са най-добрият ориентир за всички в нашето общество, в това число и за синдикатите, за най-неотложните мерки, от които се нуждае българската икономическа среда и които в голяма степен са отразени в Националното тристранно споразумение, съвместно между национално представителните организации на работниците и служителите и работодателите, и правителството  и още по-детайлно представени в Насоките за дейността на БТПП  2019 - 2023 г.


29.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад