Назад

БТПП принципно подкрепя идеята за създаване на Закон за индустриалните парковеБългарската търговско-промишлена палата принципно подкрепя идеята за създаване на Закон за индустриалните паркове. За разлика от много други европейски държави, в България все още няма създадена нормативна и методологическа основа за реализацията на индустриалните политики и особено за развитието на техния ключов инструмент – индустриалните зони и технологични паркове.

Създаването на такъв нормативен акт е необходимо с оглед стимулирането на инвестиционния процес в България и създаването на по-благоприятна бизнес среда, но БТПП е на мнение, че законопроектът се нуждае от допълнителна преработка.

Във връзка с гореизложеното, Българска търговско-промишлена палата има следните бележки:

Със законопроекта не е регламентиран инвестиционният процес в техническата инфраструктура. Считаме, че процесът по проектиране, изграждане, свързване и въвеждане в експлоатация на техническата инфраструктура е от основно значение за функционирането на индустриалният парк. Именно изградената инфраструктура, доведена от границите на обособените парцели в рамките на индустриалния парк, ще се яви основният и най-важен стимул за инвеститорите да вложат средства в изграждане на предприятие в такава зона.

Съгласно чл. 8 от законопроекта собственикът на индустриалния парк ще трябва да осигури организационните, устройствените и технически условия за създаването на индустриалният парк.  Но в случай, че държавата или общината са собственици на индустриалният парк, не са ясно формулирани техните задължения за финансиране изграждането на техническа инфраструктура.

 Високата стойност за изграждане на техническата инфраструктура, дългите срокове на съгласуване, се явяват пречка пред инвестиционните намерения на българските и чуждестранните инвеститори у нас.

Според публикуваният годишен доклад на Световната банка “Doing Business 2020”, страната ни е на 61-во място от 190 страни по условия за правене на бизнес. През 2014 г. България е заемала 36-то място, но оттогава губи позиции. За последната една година страната ни пада с две позиции. Част от областите, които значително ограничават инвеститорският интерес в страна са: разходите и времето за получаване на разрешителни за строеж, продължителните срокове и висок размер на таксите за присъединяване към електропреносната мрежа и др. Административната тежест също е отчетена като сериозен проблем за инвеститорите. Считаме за необходимо при приемане на ново законодателство да бъде обърнато внимание именно на тези области, в които страната ни губи позиции.

Съществуващите проблеми в строителният процес не бива да бъдат  привнасяни в този нов закон. Затова считаме, че решението на тези въпроси следва да се предвиди още на законодателно равнище – като се задължат държавата и общините да се ангажират с изграждането на тази инфраструктура в индустриалните паркове, които са тяхна собственост.

БТПП подкрепя направените предложения за законово регламентиране на възможността за откриване на офиси/клонове на представители на общините и специализираните администрации, напр. митници, НАП както й клонове на банки. Това предоставяне на различни услуги в индустриалният парк значително ще улесни работата както на работещите в парка, така й ще облекчи работата на общинската администрация по места.

БТПП представи Становището по законопроекта на вниманието на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.


24.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад