Назад

БТПП е в работна група за насърчаване предприемачеството и улесняване достъпа до нови пазари и финансиранеИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (CCИ) учредиха работна група, която ще разработи проект Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на МСП в съответствие с европейската програма „Мисли първо за малките“ към „Акта за малкия бизнес“ на Европейския съюз.

По време на среща, провела се в сградата на ИАНМСП, членовете на работната група г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Владимир Минев, началник на отдел „Информационно обслужване“, г-жа Боряна Минчева, началник на отдел „Международни прояви и сътрудничество“, г-н Кънчо Стойчев, заместник-председател на УС на АИКБ, г-жа Силвия Тодорова, директор „Икономически и финансови въпроси“, БСК, г-жа Беата Папазова, съветник Европейска интеграция и проекти, представител за БТПП, г-н Любомир Пейновски, член на УС на КРИБ, г-жа Мария Накова, експерт на КРИБ, д-р Мария Петрова, юридически съветник на ССИ, обсъдиха настоящото състояние на сектора на МСП у нас и възможностите за изготвяне на Концепцията, чиято цел е да насърчи предприемачеството, да улесни достъпа до нови пазари и финансиране, да подкрепи дигитализацията, да регулира бизнес средата и да повиши осведомеността относно кръговата икономика и иновациите.

В рамките на първата сесия на работната група всички страни се обединиха около мнението, че Концепцията ще подпомогне възстановяването на българската икономика от последствията от пандемията от COVID-19 и ще спомогне за растежа и в дългосрочен план.

Целта на участниците от групата, създадена с решение на Националния икономически съвет (НИС) към Министерския съвет, е да представи Концепцията до края на 2020 г., за да може тя да окаже благоприятен ефект върху малкия и средния бизнес у нас в максимално кратки срокове с оглед на усложнената икономическа ситуация.

Изготвяйки стратегическия документ, работната група ще се ръководи от 10-те принципа на „Акта за малкия бизнес“ на Европейския съюз, а именно:

  1. Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава.
  2. Да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс.
  3. Да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“.
  4. Да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП.
  5. Да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП: да се улесни участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите за държавна помощ по отношение на МСП.
  6. Да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки.
  7. Да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар.
  8. Да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация.
  9. Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности.
  10. Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите.

27.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад