Назад

БТПП: Законът за обществените поръчки трябва да бъде модернизиранБългарска търговско-промишлена палата (БТПП) представи позиция по промените в Закона за обществените поръчки, свързани с изискванията на европейското законодателство за кръга на възложителите и случаите на допустими промени в хода на изпълнение на поръчките.

Въвеждането на електронни обществени поръчки е предлагано многократно от БТПП. То ще допринесе за равнопоставеност между участниците в процедурите, ще гарантира значително по-висока степен на прозрачност и публичност, ще намали значително корупционния натиск върху институциите и ще засили контрола върху изпълнението на поръчките.

Наред с подкрепата ни за предложенията, обръщаме внимание на един друг важен проблем de lege ferenda ( с оглед на бъдещо законодателство) и който не е преодолян в ЗОП, защото се създава дискриминационен подход към участниците.

БТПП редовно напомня своето предложение за преодоляване на нормативно наложеното в българското законодателство задължение за юридическите лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, да попълват ЕЕДОП (единен европейски документ за обществени поръчки) от името на членовете на техните управителни органи. Това се явява честа и трудно преодолима пречка при кандидатстване на тези юридически лица по реда на ЗОП поради числения състав на управителните им органи. В управителните органи на юридическите лица с нестопанска цел, и в частност на организациите на работодателите, се приемат физически лица, които наред с обществените ангажименти, имат и много други служебни и стопански функции, при изпълнението на които те са препятствани да изпълнят в установените срокове задълженията във връзка с попълването на ЕЕДОП. Това лишава тези организации от възможността да участват в процедури по ЗОП в рамките на техните сфери на дейност и интерес.

В този смисъл БТПП предлага Закона да даде възможност на всички заинтересовани субекти да участват в процедурите по обществените поръчки.

Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, при условие, че бъде представено решение на Управителния орган на юридическото лице с нестопанска цел за участие в процедури по обществени поръчки.

Палатата напомня, че сегашното законодателно решение прави невъзможно участието в обществени поръчки на сдружения с големи управителни съвети (каквато е БТПП с над 80-членен управителен съвет). Подобно тълкуване противоречи на логиката и целта на закона:

Според българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел – ЗЮЛНЦ (чл. 23 и чл. 31) върховен орган на сдружението е Общото събрание, в което участват всички членове на сдружението, а управителен орган е Управителният съвет, чиято дейност се отчита от Общото събрание и се контролира от последното. За разлика от търговците (по смисъла на Търговския закон, които са ограничени в броя на членовете на управителните органи) управителните органи на юридическите лица с нестопанска цел могат да имат неограничен брой членове (при справка в Търговския регистър може да се установи, че има множество сдружения с членствен състав на управителните им или надзорни органи между 13 и 80 души), поради спецификата и естеството на тяхната дейност и функции. От друга страна, на основание чл. 31, т. 1 от ЗЮЛНЦ, (с която се разпоредба се предоставя възможност на Управителния съвет да определя обема на представителната власт на отделни негови членове) масово приложимо е Управителните съвети да делегират представителството на неговия председател или на друг по-малък като членствен състав орган, тъй като динамиката на практическата дейност го изиска и наложи.

Според Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и във връзка с Указанията към Регламент за изпълнение ЕС 2016/7 на Комисията за установяване на стандартен образец на ЕЕДОП (единен европейски документ за обществени поръчки), когато повече от едно лице е член на административен, управителен, или надзорен орган на определен икономически оператор, или има правомощие да представлява, да взема решения, или да упражнява контрол в рамките на тези органи, всяко лице да може да подпише един и същ ЕЕДОП за установяване на обстоятелствата за липса на пречки за участие в процедурата по обществени поръчки.

Използването на термина „може“ недвусмислено сочи, че цитираната разпоредба от Директивата е диспозитивна и дава възможност на всяка държава да приеме свои вътрешни норми, които, при запазването на духа на Директивата, да вземе предвид и спецификата на националната си нормативна уредба и практика, както и особеностите на правните субекти, участващи в процедурите по обществени поръчки.

Целият документ може да се види ТУК


24.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад