Назад

Покана за виртуална дискусия по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“БТПП организира виртуална дискусия  по проект BG05M9OP001-1.051-0004-C01 „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дискусията ще се проведе на 24 юни 2020 г. от 15:00 ч.

По време на дискусията ще се обсъдят резултатите от проведеното проучване за групиране на факторите, влияещи върху динамиката и трендовете на текучеството по сектори и региони в страната и оценка на ефекта на текучеството върху предприятията, изготвено по горепосочения проект. Обсъждането ще завърши с даването на предложения по дискутираните теми.

Моля, регистрирайте се ТУК.

Регистрираните участници ще получат линк и инструкции за свързване.

Приложение: Резултати от проведено проучване

 


19.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад