Назад

НСТС обсъди проблема с т.нар. „спящи акции“ от приватизацията на държавни и обществени предприятияНационалният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова. От страна на БТПП участие взе Васил Тодоров – главен секретар. Тристранният съвет разгледа Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските   и  Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД.

В рамките на дискусията Палатата не подкрепи проект на ПМС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Според БТПП новосъздадената ал. 4 на чл. 42 преповтаря текста на отменената с Решение №10233/02.07.2019 г. на ВАС разпоредба на ал. 1 на чл. 42 от НРВПО. Приемането на предложеният текст ще доведе до въвеждане на разпоредбата в законодателството, която противоречи на закона и на Конституцията.

Във връзка с обсъждания Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, Палатата не се обяви против идеята за въвеждане на ред и условия за прозрачно и ефективно уреждане на правоотношенията по прехвърлянето и разпореждането с акции, придобити в рамките на процесите по приватизация на държавни и обществени предприятия, но според БТПП предложеният проект на закон не отговаря на тези условия и е необходимо да бъде изготвен изцяло нов проект на закона. В новият проект на закон, трябва да бъдат заложени основни принципи за постигане на прозрачно и ефективно уреждане на проблема със „спящите акции“ и пазарна ликвидност, а именно:

  • Безусловни гаранции за собствениците на акции, че същите ще бъдат уведомени за нормативните промени и правото им да ползват свободно притежанията си,
  • Широка публичност и предоставяне на детайлна информация на притежателите на акции в съответните акционерни дружества за правата им във връзка с притежанията им и за последиците от неизвършването в срок на определени действия във връзка със запазването на тези притежания;
  • Достатъчно дълъг срок за извършването на действия от страна на собствениците, свързани със запазването на правата им на собственост;
  • Възможност за упражняване на двуинстанционен съдебен контрол върху действията на администрацията, свързани със засягането на правата на собственост на притежателите на акции.

 

Становище на БТПП относно Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Становище на БТПП относно Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД

 


11.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад