Назад

БТПП започва работа по нов проект, насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост

Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани след планираната през септември първа работна срещa

Проект QUALIFY (Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs), финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, бе официално одобрен и изпълнението му стартира в началото на следващия месец. Водеща организация по проекта е Правителството на област Каталуния, Испания - Министерство на земеделието, животновъдството, рибарството и храните. БТПП ще си партнира в изпълнението на дейностите по проекта в продължение на 42 месеца с още 5 организации от Франция, Естония, Гърция и Словения.

Основната цел е насърчаване на конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост и преодоляване на бариерите, свързани с измами в сектора, защита на автентичността на произвежданите продукти, намаляване на производствените разходи, подобряване на качеството на работните процеси.

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА е насочена към подобряване на мерки и политики на национално ниво в отделните държави партньори по проекта. Инструментът за политика, адресиран от проект QUALIFY в България, се реализира чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. В рамките на проекта БТПП ще разработи план за действие с конкретни мерки, които да бъдат включени в ОПИК и да бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на предприятия от хранително-вкусовата промишленостПланът ще бъде подготвен на база идентифициране на добри европейски практики и споделяне на опит чрез работни посещения, обучения и други действия, които ще допринесат за въвеждането, разпространението и прилагането на добри европейски примери на политики в областта на повишаване на конкурентоспособността на МСП.

Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани в Инфобизнес и на страницата на БТПП след планираната през септември първа работна среща.


19.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад