Назад

Платформата по проект e-MEDIATION е вече достъпнаСтартирана е новата онлайн платформа за алтернативно разрешаване на спорове. Платформата е разработена в рамките на проект e-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационни и комуникационни технологии при разрешаването на международни спорове, и се управлява от  Българска търговско-промишлена палата.

Какво представлява платформата?

Платформата по проект e-MEDIATION цели да дигитализира процесите по медиация в рамките на Центъра за медиация към Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата. Тя дава възможност за провеждането на процедура по медиация изцяло онлайн – от самото начало, чрез провеждането на индивидуални сесии, обмяна на документи и информация, до самия й край, изразяващ се в подписването на споразумение между страните по спора.

Всички процедури, които се извършват в рамките на онлайн медиацията са в съответствие с  Директива 2008/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговско правни спорове, българското национално законодателство, което транспонира последната, както и с вътрешните правила и политики на Центъра за медиация. 

Платформата е насочена главно към разрешаването на спорове в сферата на бизнеса (B2B), но въпреки това нейната гъвкавост позволява разрешаването на всякакъв вид спорове, които могат да бъдат предмет на медиация. Следва обаче да се има предвид, че повечето образци и документи, които тя съдържа, са съобразени с нуждите на юридическите лица.

Платформата е двуезична – достъпна е както на български, така и на английски език.   

Какви са основните ѝ характеристики и ползи от нея?

Медиатори на платформата и избор на медиатори 

Платформата дава възможност на различните медиатори да създават и променят своите визитки до степента, която решат – те могат да скриват информация, да добавят нова или да я премахват, в зависимост от техните лични предпочитания.

Специална процедура позволява на едната страна по спора да избере медиатори изцяло независимо от другата страна, като междувременно системата следи за съвпадение между техните избори. 

Електронно подписване на документи

Една от уникалните характеристики на платформата се състои в наличието на интеграция с доставчик на удостоверителни услуги, което от своя страна позволява подписването на документи с квалифициран електронен подпис. 

Квалифицираните електронни подписи предоставят множество предимства – те гарантират съдържанието на документа, самоличността на лицето, като преодоляват и необходимостта от довеждането на двете страни на едно и също място , което е от изключителна важност в международните отношения и  осигуряването на правна сигурност.

Какви мерки за сигурност и защита на данните се прилагат?

Платформата е разработена в съответствие с принципите на  защита на данните на етапа на проектирането. Това обезпечава възможността на потребителите да контролират своите данни,  и особено на медиатори, които имат обществено достъпни визитки. Процесът по регистрация и изпълнение на услуги се извършва при спазване на принципа за минимизиране на данните, което означава, че всички данни в рамките на платформата са криптирани, като са инсталирани и SSL връзки. Важно е да се отбележи, че всички данни, качени от страните по спора, се заличават окончателно, след като процедурата по медиация бъде прекратена.

Къде е достъпна платформата?

Платформата вече е достъпна тук: https://emediation.bcci.bg/#/en

Как е разработена?

Платформата е разработена в рамките на проект e-MEDIATION, който се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейската комисия в рамките на договор №764210.

Настоящата статия е изготвена в рамките на проекта и цели да разпространи и популяризира платформата. Съдържанието на платформата и на настоящата статия представят гледните точки на техните автори и са тяхна лична отговорност. Европейската комисия не поема отговорност за информацията, която се съдържа в последните.  

 


18.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад