Назад

Партньорите по проект MOVECO разработват пътна карта за ефективно управление на отпадъците в Дунавския регионНа работна среща в Сърбия на 8 февруари БТПП представи резултатите по изготвения план и пътна карта за ефективното управление на отпадъците в България в контекста на кръговата икономика. Планът и пътната карта следват два основни принципа, а именно: „замърсителят плаща” и „отговорност на производителя”.

Бе обсъдена групата на масово разпространените отпадъци /отпадъци от опаковки, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и др./, заложена като важна тема по проекта. При този вид отпадъци, при оползотворяване,  производителите могат да изпълнят задължението си в два варианта – индивидуално или колективно. При първия вариант се заплаща т.нар. продуктова такса, определена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). При втория обаче таксата е към някоя от организациите по оползотворяване и е по-ниска, тъй като се определя на пазарен принцип. В България до известна степен липсва проследимост, съответно статистика,  при оползотворяването на тази група отпадъци. Друга важна тема за дискусия по време на срещата бе частичната неудовлетвореност на гражданите за местата, на които са поставени контейнери за разделно сметосъбиране. В България организациите по оползотворяване на боклука обаче обясняват, че не те са отговорни за това разпределяне. Общината изготвя карта за поставянето на кофите, като се съобразява с фактори като инфраструктура, трафик, възможност на сметосъбиращите камиони да обслужват района. Така например в тесните улици не се поставят такива контейнери, тъй като камионите със специализирана техника на могат да минат оттам.

Срещата завърши с представените разписани мерки и действия за подобрение, отразени в плана и пътната карта за ефективно управление на отпадъците: по-добро законодателство, по-подробна и динамична система за статистика, повече произведени „еко“ продукти от вторична преработка на материали, увеличаване на броя на контейнерите за разделно събиране и не на последно място по важност – създаване на  по-големи стимули за гражданите и бизнеса за осигуряване на по-високи нива на оползотворяване на отпадъците.

Събитието е част от изпълнение на дейностите по проект MOVECO, чиято главна цел е свързана с разработване на дейности и мерки, подпомагащи МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“. В проекта участват 16 партньорски организации от десет държави в Дунавския регион, сред които България, Австрия, Германия, Румъния, Словения, Словакия.

За да подкрепите идеята за по-добра ресурсна ефективност и по-оптимизирано управление на отпадъците в сферата на кръгова икономика, моля да се регистрирате на платформата на проекта: https://danube-goes-circular.eu/?q=user/register

За повече информация: Дирекция „Европейска интеграция и проекти“

Тел.:/ 02/8117508; 02/8117556; 02/8117553; Е-mail: projects2@bcci.bg


13.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад