Назад

Заявяване на необходимите обучения по специалности от професии за учебната 2019/2020Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с професионална и профилирана подготовка. Изграждането на партньорски отношения между бизнеса и образователните институции ще помогне при прогнозирането на търсените умения,  професии и потребности на икономиката.

Във връзка с организацията на дейностите, свързани с държавния план-прием за учебната 2019/2020г., БТПП насочва вниманието на своите членове към възможността да направят заявка за обучение по специалности от професии, от които имат необходимост.      

Заявките следва да бъдат отправени към  РУО по местонахождение на фирмата  в срок до 10 декември т.г.

Необходимо е да се посочи точно наименование на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение / дневна, задочна, дуална / и при възможност към кое училище от областта е насочена заявката за обучение.

Списъкът на професионалните и профилирани гимназии, които осъществяват професионална подготовка, може да намерите в съответното РУО.

При необходимост от съдействие или допълнителна информация може да се свържете с нас: тел. 02 8117 477, e-mail: bcci.centre@bcci.bg                                                           


27.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад