Назад

Браншови организации споделят опит и добри практики

В рамките на дискусия по темата „Регулация и саморегулация на бизнесите в България“ браншовите организации-членове на БТПП споделиха опит, добри практики и бъдещи инициативи.

Представени бяха резултатите от проведено сред браншовите организации анкетно проучване по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа. Според БО основните пречки са:

  • голямата административна тежест и излишни регулации; настояват за ограничаване на държавната намеса в икономиката и предлагат съвместно подготвяне и приемане на Закон за браншовите организации.
  • ограничените възможности на пазара на труда;  нужно е разработване на национална програма за развитие на квалифицирана работна ръка.
  • инфраструктурата, образованието, здравеопазването, намаляването на престъпността също са фактори, които оказват негативно влияние върху дейността им.

Според БО услугите, които получават от администрацията и са свързани с конкретния бранш не са задоволителни и не ги удовлетворяват, защото са бавни и бюрократични. Мнението им за начините и прозрачността при провеждане на обществени поръчки е разделено 50:50. 60% от анкетираните организации подкрепят публично-частното партньорство като начин на инвестиране.

БО и членовете им използват в голяма степен услугите, предоставяни от БТПП и са доволни от тях.

На срещата бяха дискутирани следните теми:

Клъстерите в България – успешна форма за развитие и насърчаване експортната дейност на предприятията“- представена от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП и председател на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове.

„Пазарът на недвижими имоти – за жилищни и бизнес цели. Ролята на индустриалните имоти за развитие на регионите.“ – представена от Ирена Перфанова – председател на Съвета на браншовите организации и зам.- председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“..

Продуктов каталог на GS1 – представен от Васил Михайлов – експерт в GS1 България. 

Възможности на Съвета по инвестиции при БТПП за финансиране на частни бизнес проекти“ – представена от Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции при БТПП.

„Новите проекти на Съвета по иновации при БТПП – представена от доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при Палатата.

„Презентация на вина, участвали в Седмото издание на Балкански винен фестивал (BIWC)“ – направена от Галина Нифору, председател на Българската асоциация на иносителите на вина.


24.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад