Назад

Годишна среща на браншовите организации при БТПП

Кръгла маса на тема „Политики за насърчаване на инвестициите и в подкрепа на малките и средни предприятия“ се проведе в рамките на годишната среща на Съвета на браншовите организации при БТПП. При откриването на срещата председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че Палатата отдава важното значение на диалога с браншовите организации за обсъждане на актуални въпроси от икономическия дневен ред на страната, за набелязване на съвместни действия за разрешаване на конкретни проблеми на отделните икономически сектори. Председателят на БТПП представи нови услуги, разработени от БТПП, съдействащи за повишаване на конкурентоспособността на членовете й.

Във форума взе участие заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, който представи приоритетите на министерството в дългосрочен и краткосрочен план. Един от основните проблеми е свързан с пазара на труда и липсата на кадри. За разрешаването му са предвидени дългосрочни действия, включващи активно участие на предприемачите в този процес. Като положителен пример бе посочен осъщественият с швейцарска помощ съвместен проект за дуално обучение, който даде много добри резултати: 1600 обучени ученици, с участие на 32 професионални училища и 150 предприятия. Като краткосрочни мерки заместник-министърът отбеляза: облекченията при внос на работна сила от трети страни; сезонна работна ръка, кадри за туристическата индустрия и др. Сред другите акценти в неговото изказване бяха и мерките за насърчаване на българския експорт и работата по привличане на инвестиции в страната.

Участващите в срещата браншови организации изразиха удовлетворението си от разискванията, оцениха ги като конструктивни и изключително полезни и препоръчаха  в бъдеще да се организират подобни срещи, които им дават възможност да поставят въпроси, свързани с икономическото развитие на страната и с проблемите на отделните браншове.


19.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад