Назад

73% от бизнеса не са удовлетворени от местната администрация в ЛовечБългарската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената и земеделска палата - Ловеч събраха на среща представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите за провеждане на дискусия за икономическото състояние и развитието на Ловешкия регион.

Участваха председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч Емил Пеев, кметът на града Корнелия Маринова, областният управител Георги Терзийски, фирми от региона

На дискусията бяха представени и обсъдени основни теми, като икономическото състояние на региона и резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите за проучване на мнението и предложенията им по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и чието отстраняване е важно за дейността им.

При направените разисквания, основно бяха коментирани въпросите за липсата на кадри за работа, както квалифицирани, така и неквалифицирани, трудния и почти невъзможен начин за наемане на чужденци/емигранти на работа, както и ролята на държавата в лицето на Бюрата по труда при съдействие за намиране на работници.

Друг основен проблем, който бе засегнат, е ползването на голям брой болнични от работниците, липсата на контрол при издаването им, безхаберието на държавата по повод, извършване на контролни функции при издаването на болнични и преките и косвени щети за работодателите.

Повдигнат бе въпросът за професионалното обучение, трудностите при реализиране на учебния процес при реални практически условия във фирмите, бъдещи работодатели. Отчетен бе провала на дуалното образование, поне на настоящия етап. Обсъдени бяха ползите и вредите за образованието, от т.нар."делегирани бюджети". Поставен бе и въпросът за непрекъснатото текучество на кадри .

Друг основен проблем е порочната система , създадена от ТЕЛК и възможностите, които дава на недобросъвестните работници, от което са ощетени и държавата, и работодателите.

Разгледано бе и текучеството на работниците, минали през курсове за обучение през Бюрото на труда, наличието на хора със статута на "вечния обучаем", който се обучава, работи малко, напуска, сменя специалността, работи, обучава се наново и така до безкрайност.

Особено болезнен е въпросът със учениците, кандидатстващи за стипендии, които след като бъдат одобрени като стипендианти, не се явяват, не се обучават, а накрая се издават удостоверения, че са преминали курс на обучение.

На срещата бяха представени постижения на БТПП и РТПП/К, допринесли за подобряване на бизнес средата в страната и в региона - изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и са постигнали положителен резултат. Споделени бяха примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, вкл.публично-частно партноьорство;

Представени бяха разработените нови услуги на БТПП.


18.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад