Назад

БТПП: Налагането на квоти за наемане на лица с трайни увреждания е неефективноБТПП подкрепя необходимостта от нов Закон за хората с увреждания, който да гарантира разностранен, ефективен и ефикасен - в сравнение с действащия закон – механизъм за подкрепа на хората с увреждания.

В Проекта на Закон за хората с увреждания от особено значение за работодателите са текстовете на чл. 41 и др. от законопроекта, които предвиждат:

 • конкретни ангажименти за работодатели с повече от 26 работници и служители да наемат определен брой лица с трайни увреждания (1 лице – от работодатели с 26 до 50 работници/служители; 2 лица – от работодатели с 51 до 99 работници/служители и 2 % от средносписъчния състав – за работодатели със 100 и повече работници/служители), като тези квоти са извън ангажиментите на работодателите по чл. 315 от Кодекса на труда да заделят за трудоустроени хора от 4 до 10 % от работните си места (в зависимост от икономическата дейност на работодателя);
 • задължения на работодателите да пригодят определените работни места за нуждите на лицето с увреждания;
 • задължения за посочените работодатели да уведомяват Агенцията по заетостта за определените от тях работни места, подходящи работни места за хора с трайни увреждания;
 • задължения на работодателите да заплащат ежемесечна компенсационна такса в размер на 30 % от минималната работна заплата за страната, считано от четвъртия месец след уведомлението на Агенцията по заетостта за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Членовете на БТПП имат следните резерви към цитираните по-горе предложения:

а) Предложеното в чл. 41 от законопроекта решение е непоследователно в сравнение с действащата нормативна уредба:

Чл. 315 от Кодекса на труда визира по-леки задължения, тъй като те се отнасят само за по-големи предприятия относно работни места за трудоустроени работници/служители, в проценти от 4 до 10 – в зависимост от икономическата дейност. Чл. 41 от законопроекта предлага по-тежки задължения – за наемане на лица с трайно увреждане и ангажира с това задължение много на брой по-малки предприятия, като за предприятията с персонал над 26 работника/служителя квотата е близо 4% от щатния състав - независимо от икономическата дейност и независимо от броя на заетите места.

б) Неприемливо е и е в противоречи на пазарните принципи задължението на работодателите да заплащат определената компенсационна такса след третия месец от уведомлението на Агенцията по заетостта, ако след този срок не назначат определения брой лица с трайни увреждания.

Ако работодателят сам не е открил подходящи лица с трайни увреждания, или ако такива не са били насочени към него от Агенцията по заетостта, то местата в списъка за лица с трайни увреждания биха могли да са заети от здрави лица, а не да се държат незаети.

в) Предвид изложеното в предходните б.б. „а“ и „б“ БТПП предлага:

 • Да се изключат от квотното задължение по чл. 41 от законопроекта предприятията с по-малко от 50 служители/работници.
 • Квотното задължение по чл. 41 от законопроекта  да се включи в задължението на работодателя по чл. 315 от Кодекса на труда.
 • Квотното задължение на работодателя по чл. 41 да е в зависимост от вида икономическа дейност – както в чл. 315 от Кодекса на труда.
 • Работодателят да се освободи от задължението за назначаване на лица с трайни увреждания, респ. – от отговорност за глоба, в случай, че Агенцията не насочи в 3-мес. срок такова лице.
 • Да се регламентират по-флексабилни разпоредби за временно назначаване на лица с трайни увреждания, чрез Агенциите за временна заетост.

БТПП счита, че е предложена неефективна публична структура, включваща множество органи с някои дублиращи се функции, при което ефикасността неминуемо се понижава, а отговорността – се размива. БТПП има резерви относно:

 • Ефикасността на предлаганите мерки в частта относно очакваните разходи за създаваните нови органи  (в общия смисъл на тази дума) и ефекта/резултата от тяхната работа;
 • своевременната ефективност на законопроекта, предвид липсващите все още промени в подзаконовата нормативна уредба, предвидени в законопроекта.

Пълният текст на Становището на БТПП  ТУК


02.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад