Назад

В БТПП се проведе обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Представяне на предстоящите през 2018 г. процедури и основни изисквания


Повече от 40 представители на фирми и предприемачи взеха участие в провелото се на 24 юли обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Събитието бе организирано от Enterprise Europe Network и Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата, с лектори: Стефан Попов, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“; Илияна Илиева, зам.-главен директор на същата дирекция, както и експерти от Министерство на икономиката. Те представиха кратък преглед на напредъка по ОПИК и запознаха участниците в детайли относно предстоящите през 2018 г. процедури и основни изисквания.

През м. август се очаква отваряне на процедура по ПО 2 „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, по която ще може да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от 100 хил. до 500 хил., 750 хил. или 1 млн. лв., в зависимост от категорията на кандидата.

С индикативен срок за обявяване през м. септември се очаква да бъде отворена процедурата „Развитие на иновационни клъстери“ с до 65% на съфинансиране и максимален размер на БФП в размер до 500 хил. лв.

През м. декември се очаква и обявяване на процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, където в зависимост от категорията и вида дейности, процента на съфинансиране ще варира между 25 и 90%, а допустими кандидати ще бъдат съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК, или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП.

Основен акцент на обучението бе поставен на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, където фирмите ще могат да се получат от минимум 50 000 лв. до 200 000 лв. До 80%  ще бъдат предоставени като БФП, останалите 20% се предвижда да бъдат собствено участие. Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г., които следва да отговарят на изискванията за микро-, малко- или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки- и средни предприятия, както и да са независими предприятия, съгласно ЗМСП. Допустими са кандидати, при които над 50% от фирмата се притежава от едно физическо лице – предприемач, което не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец. Кандидатите трябва да развиват дейност и да кандидатстват в определените по процедурата сектори. Експертите от Министерството на икономиката представиха и информация относно допустимите дейности и приоритетите по процедурата, която е с два крайни срока за кандидатстване.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация относно самата процедурата и ОПИК, както и други възможности за финансиране на Вашия бизнес, моля свържете се с експертите от Enterprise Europe Network.

За да получавате информация за бъдещи събития на EEN, харесайте съответната страница  във Facebook: https://www.facebook.com/eenbulgaria/

Презентацията от събитието  тук.


25.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад