Назад

АОБР призовава браншовите организации да бойкотират преговорите за определяне на минималните осигурителни доходи за 2019 г.ДО
 
РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИТЕ
РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
 
 
 
ОТНОСНО: Отказ от административното определяне и преустановяване на преговорите за  минималните осигурителни доходи /МОД/ за 2019 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
В последните две години национално представителните работодателски организации /НПРО/, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ се обявиха за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. В съответствие с единодушно декларираната подкрепа от страна на браншовите работодателски организации беше отказано участие и в преговорите за МОД за 2017 г. и 2018 г.
 
Припомняме също, че:
 
НПРО декларираха многократно подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне по условията и заплащането на труда, и за актуализиране на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции при постигане на договореност в КТД на фирмено и браншово ниво, с валидност единствено спрямо представените страни.
В условията на икономическо оживление след кризата от 2009 г., административно определяните прагове на МОД се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.
НПРО многократно са заявявали, че този подход увеличава сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като намалява нетното възнаграждение на наетите лица. Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.
Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.
В ход е и увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО, независимо от заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест.
Налице е и забавяне на обсъжданията между социалните партньори и държавата по този въпрос. Същевременно, приетата през м. април т.г. правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2019 г. на МРЗ и на компенсацията на един зает с 6,6%, при двойно по-нисък ръст на производителността на труда от 3,2%.
 
В тази връзка и с оглед на отправени предложения на браншови работодателски организации, с настоящото предлагаме да бъде препотвърдена отново позицията за отказ от определяне на нови размери на МОД за 2019 г. и преговори на браншово ниво по този въпрос.
 
Моля да ни уведомите своевременно при наличие на въпроси, предложения или възражения по настоящата позиция, както от страна на членуващи предприятия или Вашите ръководни органи.
 
Изразяваме отново нашата благодарност за проявеното разбиране и досегашна категорична подкрепа за тези позиции на АОБР. 
 
ЗА АИКБ
ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 
ЗА БСК
РАДОСВЕТ РАДЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 
ЗА БТПП
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 
ЗА КРИБ
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

17.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад