Назад

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Анализ на резултатите от проучването и определяне на основни теми, за организиране и провеждане на дискусии и обучения.”


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” , 2007 – 2013

BG 051 PO 001–2.1.07
"Инвестира във вашето бъдеще"


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Проект„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Договор № BG 051 PO 001-2.1.07
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

На основание чл.1, ал.1; чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Българска търговско-промишлена палата със седалище и адрес на управление гр. София,   1058, ул. Искър № 9, адрес за кореспонденция гр. София,   1058, ул. Искър № 9, факс: (02) 987 32 09, e-mail: tradereg@bcci.bg, лице за контакт: Здравка Георгиева, на длъжност координатор на проекта, тел.: 02/8117 476 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №   BG051PO001-2.1.07, по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” се осъществява по процедура „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Анализ на резултатите от проучването и определяне на основни теми, за организиране и провеждане на дискусии и обучения.”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се закупят на адрес: гр. София,   1058, ул. Искър № 9, партер, от деня на публикуването на обявата, до 16:00 ч. на 28.05.2010 г., всеки работен ден от 09:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00, лице за контакт: Мирослава Методиева.

Пояснителният документ (можете да го изтеглите от тук) е публикуван и на следните интернет адреси: http://www.nea-project.bcci.bg/ , www.az.government.bg/.

Оферти се подават на адрес: гр. София, 1058, ул. Искър № 9, Партер, от 09:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.до 28 .05.2010 г.

Краен срок за получаване на офертите в БТПП – 16:00 ч. на 28.05.2010 г.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта.


12.05.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад