Назад

Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на проект SKILLS+

 В периода 24-26 октомври БТПП участва в проучвателна мисия с цел запознаване с испанския опит при прилагане на дигитализация и ИКТ в дейността на фирмите и държавните институции. Визитата бе по линия на проект SKILLS+,а домакин на срещата - регионалната структура на Министерство на културата и туризма със седалище в гр. Вайадолид, Испания.

В рамките на посещението бяха представени добри практики от експерти на министерствата на туризма, на регионалното развитие и икономиката за:

  • дейности за стимулиране на дигитализацията, видове инструменти, прилагани по линия на регионалната стратегия за интелигентна специализация, опериращи местни фондове за финансиране;
  • развитие на дигитално общество, изграждане на добре функциониращо електронно правителство в полза на гражданите;
  • изпълнение на проекти, свързани с дигитализация и подпомагане на МСП в селски райони чрез внедряване на широколентов достъп до интернет;
  • прилагане на мерки за подпомагане на предприемачеството и насърчаване на иновациите като предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на фирмите.

На база на проведените интервюта и срещи с местни експерти ще се изготви доклад с основни изводи и препоръки. Въз основа на направените заключения през следващия етап от изпълнението на проекта, ще бъдат разработени териториални планове за действие с конкретни мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони.

----------
Посещенията за обмяна на добри практики (peer reviews) са основна дейност по проект SKILLS+ и запознават партньорите с успешни примери в сферата на дигитализация на МСП. Целта е участниците да идентифицират елементи, които могат да бъдат приложени в собствените им страни с цел подобряване на ИКТ в бизнес дейностите на фирмите.


30.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад