Назад

БТПП подкрепи бързата и адекватна реакция на СРСНПБ по повод определяне на началото и края на ваканциите

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България предлага учебната година за учениците от гимназиалния етап да започва на 1 септември и да приключва на 22 юни


БТПП подкрепи бързата и адекватна реакция на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България относно промяна на учебното време и удължаването на ваканционните дни, което ще внесе ритмичност в натоварването и отдиха на учениците. Това е единствената организация, подала предложенията си в МОН. Срокът е до 28-ми август.

СРСНПБ не подкрепя удължаването на учебната година за гимназиален етап до 6 юли, защото условията в българските училища покачват температурите в класните стаи още от 15 юли до градуси, които не позволяват нормален учебен процес.

Предложението на Съюза на работодателите в системата на народната просвета е учебната година за учениците от гимназиален етап да започва на 1 септември и да приключва на 22 юни, а в един следващ етап всички ученици да започват учебната година на 1 септември.

Относно определянето на датите за провеждане на НВО в 4-ти, 7-ми и в 10-ти клас през учебната 2017/18 г. СРСНПБ предлага в графиците да бъде определена и дата, в която училищата ще получават обратна информация за определяне педагогически специалисти като квестори, оценители и технически лица. Училищата подават предложенията си до 15 февруари, но получават информация за включените в заповедите участници 1-2 дни преди съответния изпит. Тази липса на информация блокира пълноценното използване на човешкия ресурс в напрегнат за системата момент, когато всеки свободен учител, може да е полезен в организацията на дейностите на училищно ниво. Това може да се случва в самата електронна система, където РУО да отбелязва одобрените/ невключените в конкретния изпит специалисти или със заповед на началниците на РУО, издадена до 10 май  за ДЗИ и до 28 май за НВО 7-ми клас.

Относно организирането на дейностите по прием на ученици в неспециализираните училища след основно образование СРСНПБ счита, че графикът на някои дейности е ненужно разтегнат и предлага дните за записване да не са повече от три, с изключение на записването след 3-ти етап.


01.08.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад