Назад

БТПП участва в октомврийската сесия на ЕИСКЗаместник - председателят на БТПП Георги Стоев участва в редовната сесия на ЕИСК за месец oктомври в Брюксел.
По време на сесията бяха обсъдени и приети:
 
1. Становище относно икономика на сътрудничеството;
 
2. Информационен доклад относно Директива за правата на потребителите;
 
3. Становище относно Европейска стандартизация за 2017 г. и още десет становища по въпроси на транспорта, енергетиката, информационните технологии и инфраструктурата.

Особено внимание беще отделено на  Преработка на Регламент „Дъблин III“- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки, от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, както и на Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци, с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането Заместник председателят на БТПП Георги Стоев участва в обсъждане Ролята и въздействието на съвместните технологични инициативи (СТИ) и публично-частните партньорства (ПЧП) за изпълнението на „Хоризонт 2020“ с цел постигане на устойчиви индустриални промени Европейски стандарти за 21-ви век Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Европейски стандарти за 21-ви век,в която работна група ,участва и Георги Стоев.

Състоя се и дебат относно програма „Хоризонт 2020“, във връзка с приемането на становище INT/792, с участието на Карлос Моедас, европейски комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите

Беше обсъдена и приета  организация на бъдещата работа за 2017.

 

20.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад