Назад

БТПП участва в работна среща за „Единен пазар, производство и потребление” на ЕИСК

Зам.-предсeдателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на секция „Единен пазар, производство и потребление“ към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Белгия. В отговор на искането на нидерландското председателство да изготви проучвателно становище относно „Икономика на споделянето и саморегулиране“ и след като приключиха работата си по темата, работните групи  представиха своето становище и формулираха следните заключения.

 

Съгласно отправеното искане ЕИСК определи  специфичните характеристики на икономиката на споделянето, която включва икономическите практики, обхванати от концепция за нея, и по какъв начин тези икономически и социални практики следва да бъдат прилагани.

 

Тази практика, придобила социално и икономическо значение от началото на 21-ви век с използването на интернет и социалните мрежи, не е реципрочна на размяната, която съществува, а е по-скоро една „просоциална нереципрочна практика“ или по-точно „акт и процес на разпространение”. По-важно от дефинирането на тази практика, е да се определят характерните й особености, сред които основни са:

 

осъществява се чрез платформа, която чрез електронни средства установява контакт между множество предоставящи стоки или услуги лица, както и множество потребители;

има обща цел за по-доброто използване на стоките или услугите чрез тяхното споделяне;

крайните страни в тази сложна триъгълна бизнес структура са предимно „партньори “ (P2P) и не влизат в договорни отношения на предприятия с потребители (B2C).

Георги Стоев участва в изготвянето на становище за Годишна работна програма в областта на европейската стандартизация за 2016 г. Централната тема на това становище е приобщаването към Европейската система за стандартизация (ЕСС). Този избор се дължи на факта, че всички „организации на заинтересованите страни по приложение III“*  във връзка с европейския Регламент 1025/2012, са представлявани от ЕИСК.

 

Що се отнася до отношенията между „организациите на заинтересованите страни” и ЕСС, ЕИСК приканва европейските организации по стандартизация (ЕОС)**  да предоставят на „организациите  на заинтересованите страни” специфичен статут на членове/партньори, които имат права и задължения - и по-конкретно да им се предостави неограничено право на обжалване и на консултативни правомощия, особено по отношение на стандартите от обществен интерес.

 

----------

 

* Европейска асоциация за координиране на представителството на потребителите в процеса на стандартизация (ANEC), Европейска организация на гражданите за екологични стандарти (ECOS), Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Социалните органи по стандартизация (SBS)


12.05.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад