Назад

БТПП участва в Априлската пленарна сесия на ЕИСКЗаместник председателят на БТПП Георги Стоев  участва на 27 и 28 април в Априлската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел.

През първия ден  на сесията бяха обсъдени и приети Правила за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището  и Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави.

Обсъдени бяха също Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта по Предложение за решение на Съвета относно насоките за политиките за заетост на държавите членки и проучвателно становище по искане на нидерландското председателство за Интеграция на бежанците в ЕС.

В дискутирания Пакет за кръговата икономика  бяха включени:

  • Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците;
  • Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика;
  • Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви: 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства; 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори; 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване;
  • Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци;
  • Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки.

По повод Контрола на придобиването и притежаването на оръжие беше внесено Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, както и Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.

През втория ден беше обсъдена Новата стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС и Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“.

Георги Стоев участва и в дебата относно инициативата за Енергиен съюз, с участието на Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз.
Същият ден бяха дискутирани: Състоянието на Енергийния съюз през 2015 г. и Външното измерение на енергийната политика на ЕС (проучвателно становище по искане на нидерландското председателство).


28.04.2016 г.
Назад