Назад

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденцитеНа портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците. Законопроектът предлага завишаване на критериите за получаване на статут за дългосрочно пребиваване за лица, които развиват бизнес и са открили работни места в България, както и за представители на чуждестранни търговски дружества. “За тях се предвижда извършване на предварителна проверка относно действителната дейност на дружеството в чужбина, наличието на оборот и произхода на капиталите. По този начин ще се намали възможността от злоупотреба с правата, които законът дава на чужденците, желаещи да се установят трайно в страната”, аргументират се авторите на законопроекта от МВнР.

БТПП не подкрепя предложения текст на §27, ал.1, б, т.6 от ЗИД на Закона за чужденците в РБ (изменящ т. 6 от ал. 1 на чл. 24), с който се въвеждат нови критерии за разрешаване пребиваването на търговски представители. Мотивите са:

  • смесват се критерии, отнасящи се до фирми, и критерии, отнасящи се до физически лица, кандидатстващи за получаване на продължително пребиваване в България;
  • предложените критерии касаят дейността на чуждестранното търговско дружество, оборота му, доброто му име и произхода на капитала му, които не са свързани с личността на чужденеца, желаещ получаване на пребиваване в България;
  • предложените критерии са твърде общи и неясни: понятия като „международно проучване на дейността“ и „добро име“ са неопределени и субективни и при преценката им ще се създадат условия за корупционни практики; „проучването на произхода на капитала“ е обстоятелство, което може да бъде направено само от специализирани органи. Следва конкретно да се посочи с какъв документ трябва да се удостоверяват тези факти и кой е органът, който ще издава такъв документ (напр.документ от съответна обслужваща банка).

БТПП счита,  че при регистрацията на търговското представителство на чуждестранно лице акцент трябва да се постави върху документите:

  • доказващи активност и данъчна изрядност на чуждестранното лице;
  • осигурен офис в България, даващ възможност за наличие на подходящи условия за нормално извършване на дейността от търговските представители;
  • доказателства за планирани дейности /предварителна програма/ за следваща година/и, които да се извършват от търговските представители чрез представителството в България и въз основа на това да може да се преценява броят на лицата, необходими за осъществяване на тези дейности;
  • доказателства за реални резултати под формата на отчет, от извършваната дейност на регистрираното търговско представителство чрез търговските му представители през периода на съществуването му в България /при подновяване на пребиваването/.

Тези промени може да се отразят в Правилника за прилагане на Закона за чужденците и ще послужат като основание за БТПП да включи допълнителни изисквания за регистрация на търговските представителства в България.

Пълният текст на Становището на БТПП  ТУК


05.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад