Назад

БТПП и БАН обединяват усилията си за по-ефективно взаимодействие на бизнеса с научните среди

Възможностите за интегриране на усилията на бизнеса и научните среди в България бяха обсъдени между акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН, и председателя на БТПП Цветан Симеонов. В разговор двете страни заявиха, че е необходима съвместна работа по отстраняване на пречките пред процеса на обединяване на дейността на науката и бизнеса.

Обсъдени бяха въпросите за законодателните бариери, визиращи публично-частното партньорство; финансирането на научната дейност, и по-специално неефективното и нецеленасочено управление на фондовете на научни изследвания; иновациите, и свързаните с тях проблеми от административно естество. Дискутиран бе въпросът за съществуващия наличен потенциал на българските научни среди и несъответстващата нормативна уредба по отношение на авторските права и тяхното прилагане в практиката.

Двете страни разгледаха необходимите промени в законодателната рамка, стимулираща обвързването на научната дейност с практическото и приложение. Коментирана бе и възможността за положително сътрудничество между Регионалните центрове на БАН и Регионалните търговско- промишлени палати от системата на БТПП.


12.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад