Назад

Семинар - Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството ...БЪЛГАРСКАТА АСЦОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)
ще проведе на 25 февруари 2016 г. СЕМИНАР на тема «Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие. Национални изисквания за строителните продукти»
 
ВАЖНО: Нов момент в изискванията към строителните продукти е обнародваната Заповед №РД-02-14-1329 от 03 декември 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителните продукти в строежите, която ще бъде представена на семинара
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
гр. София, УАСГ, корпус „Б”, етаж 3, Заседателна зала на 
Строителен факултет
 
ЛЕКТОР:
Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствието»,  МРРБ

Покана и регистрационна карта: ТУК


09.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад