Назад

Тройно увеличение на образуваните дела през 2009 г. отчете Арбитражният съд при БТППСъбрание на арбитражните колегии. Тяхната работа се радва на широко признание сред правната общност у нас и в чужбина

През 2009 г. има рекордно увеличението на броя на делата разгледани от Арбитражния съд при БТПП. Това констатира председателят на съда д-р Силви Чернев на събрание на арбитражните колегии.

Броят на вътрешните дела е 668, което е почти трикратно по-голяма цифра спрямо предходните две години (при 246 дела за 2008 и 252 дела за 2007 г.).

Броят на международните дела също е увеличен с повече от 100% – 28 дела за 2009 (при 13 дела за 2008 и 20 дела за 2007 г.).

Искове за над 30 млн. евро са получили решение през 2009 г.

Цената на предявените искове, също е значително по-висока както по абсолютна стойност, така и в сравнение с предходните години. (по вътрешни дела 78,1 млн. лв., 11,8 млн. Евро и 473 хил. щ.д.; по международни дела 5,1 млн. евро, 130 хил. щ.дол. и 2.7 млн. лв.).

На практика разглеждането на една трета от делата (главно за по-ниски предявени искове) струва по-скъпо на БТПП, отколкото са събраните от такси. Това е една от стъпките в политиката на БТПП за осигуряване достъп на МСП до бързо, качествено и евтино правораздаване – това каза на срещата с арбитрите председателя на БТПП Цветан Симеонов, който също е арбитър.

Значителното увеличение на броя на делата, което само по себе си е положителен факт, подложи на изпитание организацията на работата и предизвика значително натоварване на Секретариата и арбитрите. Независимо от това, работата продължи с нормално темпо и от логистична гледна точка делата бяха разглеждани в нормално установилите се срокове. Преобладаващата част от постановените решения са на високо ниво, а някои от тях се отличават със забележителна прецизност и задълбоченост на мотивите по сложни от фактическа и правна страна дела.

Публикуваните решения в сборниците на АС продължават да са обект на интерес от фирми и от юристите, които ги представляват и върху тях се извършват позовавания не само по арбитражни дела, но и по дела, разглеждани от държавните съдилища. Имаме данни, че това става и пред други арбитражни съдилища, вкл. пред чуждестранни арбитражи (предимно арбитражи ad hoc, когато приложимото право е българското).

През 2009 година няма констатиран отказ за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постановено от АС при БТПП. Също няма данни за отказ да се даде екзекватура на наше решение от чуждестранен съд.

По отношение на сроковете, в които делата се разглеждат данните сочат, че 92% от вътрешните дела приключват в едногодишен срок (49% в шестмесечен, 81% в деветмесечен срок). По международни дела процентът на приключилите дела в едногодишен срок е 61%.

Същите срокове и качество са немислими за държавната съдебна система, обременена от сложните процедури на ГПК. При този висок брой на делата (668) само 1,65% (11 решения) са атакувани пред ВКС и само 0,15% (1 решение) е отменено от ВКС.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов – заедно представители от частния бизнес, страни по делата пред Арбитражния съд са и множество публично правни субекти, което също е сериозна индикация за одобрението на качеството на работата на АС при БТПП.

 

Пресслужба БТПП


14.04.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад