Назад

Членовете на БТПП смятат за нормално и наложително неблагоприятните последици от икономическите затруднения да се поемат и от работодателите и от служителите от публичния сектор. Лансираният в медиите т.н „данък лукс” е неприемлив

Приоритети на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по антикризисните предложения:
  1. по т. I . 2.1. „Приемане на график за ускорено изграждане на електронно правителство... за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнес климата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичната администрация”;
  2. по т. I . 2.2.: „Временно до края на 2010 г. да се ограничи допълнителното материално стимулиране на държавната администрация от събраните такси и глоби”;
  3. по т. I . 2.3: „Спешни мерки за оптимизиране на текущите разходи за издръжка на администрацията при гарантиране на нормално функциониране на системите”.

Във връзка с тези мерки членовете на БТПП считат, че съставът и заплатите на служителите от държавната администрация следва да се оптимизират по следния начин: съкращаване на неефективно работещите структури и лица и преразпределение на частта от фонда на техните заплати между останалите служители. С повишените по този начин заплати на оставащите държавни служители последните могат да поемат заплащането на личните си осигурителни вноски. Членовете на БТПП считат за нормално и наложително неблагоприятните последици от икономическите затруднения да се поемат и от работодателите и от служителите от публичния сектор. Сравнителните данни между съпоставимите за 2005 и 2010г. данни по отношение на общите текущи разходи (съотв. за 2005г. - 6 млрд. и 053 млн. и за 2010г. - 6 млрд. 805 млн.) и разходите за възнаграждение не персонала в публичния сектор (съотв. за 2005г. – 766 млн. 270 хил. и за 2010г. – 2 млрд. 049 млн.) показват завишение на разходите за заплати за държавните служители с 16 процентни пункта (2005г. - 12, 6 % и за 2010г. – 30.1 %). Работодателите и работниците (служителите) от частния сектор изпитват и приемат в реален план тези отрицателни резултати, чрез строги финансови ограничения, нередовни плащания към фирмите от съконтрагенти, вкл. и от държавата, неплатени отпуски за работниците и служителите и т.н.

  1. по т. II . 4 „да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производството по несъстоятелност”; членовете на БТПП считат, че следва да се съкрати и процедурата по ликвидация;
  2. по т. III . 3: „Чрез промяна на софтуера на НАП да се даде възможност за плащане на данъчно-осигурителните плащания с едно платежно нареждане”;
  3. по т. III . 4: „Чрез промени в Закона за местните данъци и такси да се укрепи финансовата самостоятелност на общините и да се въведе като единствена база за определяне на таксата за битови отпадъци количеството генерирани отпадъци”.

Пресслужба БТПП

Към съобщението има приложен ПЪЛЕН ТЕКСТ на писмото на БТПП до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Н С Т С – г-н СИМЕОН ДЯНКОВ


22.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад