Назад

БТПП подписа национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020

Днес, 10-ти октомври в Гранитната зала на Министерски съвет главният секретар на БТПП Васил Тодоров подписа национално рамково споразумение, насочено към реализиране на инициативи за активиране на неработещи и неучещи младежи на пазара на труда. Ангажименти по Националния план имат компетентните държавни институции, социалните партньори, местната власт и младежките организации, а споразумението е един от инструментите за изпълнение на тези ангажименти. Планира се БТПП и останалите работодателските организации да извършват информационна дейност, да участват в изготвяне на методически документи, да подпомагат взаимодействието между работодатели и младежи на пазара на труда, както и ще допринасят за постигане целите на Плана в рамките на изпълняваните от тях проекти и инициативи. 
 
Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години ще получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование. Националната гаранция ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение за работа ще бъде отправяно до края на четвъртия месец от регистрацията им. Тези, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани за услугите, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда в срок до един месец след тяхното идентифициране.
 
Текстът на националното рамково споразумение:ТУК

10.10.2014 г.
Назад