Назад

Декларация на бизнеса към правителствата на Балканските страни 
Общото събрание на Асоциацията на Балканските палати /АВС/, председателствано от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП се проведе на 24 февруари 2011 г. в София при много оживени дискусии и коментари по отношение на икономическата ситуация в региона, напредъка на някои от страните и трудностите, срещани в други. В АВС членуват националните търговски палати и съюзи от страните: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. Участниците в срещата бяха приветствани от зам.министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов. Те присъстваха и на представяне на инвестиционния климат в България и сравнението му със ситуацията в съседните страни.
 
По време на дискусиите се очертаха няколко важни въпроси, залегнали в подписаната в края на събранието на АВС декларация, а именно: желанието на бизнеса от Балканските страни да се намали напрежението – политическо и социално в страните от Северна Африка и Средиземноморския регион; да се решат съществуващите в тези райони проблеми за да не възпрепятстват икономическите отношения; стремежа към по-тясно сътрудничество на Балканите. В декларацията до съответните правителства от Балканския регион представителите на АВС настояват да се предприемат специализирани мерки срещу корупцията и сивата икономика с цел намаляването им до приемливи равнища. Очакват намаляване на административните тежести за бизнеса и създаване на по-благоприятна среда за предприемачите, както и премахване на тарифните и нетарифните ограничения пред търговията, съгласно Централноевропейското споразумение за свободна търговия от 2006 г. Председателите на Балканските палати застанаха зад позицията, че трябва да престане постоянното покачване размера на директните и индиректни данъци и социални осигуровки, да се продължат мерките за намаляването на безработицата, и за подобряване на транспортната инфраструкура в региона и т.н.
Участниците в общото събрание на АВС бяха окуражени от положителното развитие на икономиката на Турция и почерпиха опит по отношение на начините за намаляване на безработицата в страната. Бяха споделени и други мнения и практики от представителите на Гърция, Босна и Херцеговина и Черна гора.
Беше разработена програма за дейността на АВС през 2011 г. Бе дискутирано съдействието между АВС и Регионалния съвет за сътрудничество и смесения партньорски проект между Асоциацията на германските търговски палати и палатите от региона на ЦЕФТА.
По-късно през деня участниците в срещата посетиха изложбата SECURITY и се срещнаха с дипломати от посолствата на Балканските страни в София.

25.02.2011 г.
Назад