Назад

Обучение Конкурентоспосбност на българската икономика

 
На 25 февруари 2011 г. БТПП организира обучение на тема :
ОП „Конкурентоспосбност на българската икономика”-финансиране на проекти за внедряване и развитие на иновативни продукти, процеси и услуги и създаване на проиновационна структура-възможности и предизвикателства
Предмет на обучението е запознаването на участниците с предстоящите възможности за кандидатстване  с проекти по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика, "Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”. Ще бъдат разгледани пакетите от документи, необходими при кандидатстването и управлението на проекти с грантова схема-наръчник за кандидатстване, бюджет, апликационна форма по отворените схеми на ОП „Конкурентоспособност”. 
Бенефициенти по този приоритет са български предприятия с потенциал за развитие и комерсиализация на иновации и фирми или организации, които създават и управляват офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др.
В края на обучението ще се акцентира на най-често срещаните грешки при писането на един проект. Ще бъдат разгледани основните етапи и съпътстващи проблеми при управлението на проекти по актуалните схеми.
След приключване на информационния ден участниците ще придобият познания с практическа насоченост за разработването на проектни предложения в областта на иновациите и тяхното управление, ще повишат капацитета и уменията  да участват в подготовката и реализацията на проекти и ще изградят умения за работа в екип.
Може да заявите своето участие  on-line  на адрес:
За допълнителна информация:  Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”
Тел.: 02/ 8117 556  E-mail: projects2@bcci.bg

18.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад