Назад

Отражението на договореностите между ЕС и Украйна върху двустранната търговия на България с Украйна

На 18 ноември външните министри на страните от ЕС се очаква да вземат решение за подписване на Споразумението за асоцииране на Украйна към ЕС. Самото подписване на Споразумението би могло да се състои на Срещата на върха между ЕС и страните от Източното партньорство, която ще се състои във Вилнюс на 28 и 29 ноември 2013 година. 
 
Предварителните оценки са, че търговските договорености между ЕС и Украйна ще се отразят  позитивно върху двустранната търговия на България с Украйна и е важно българските износители да се възползват от либерализацията на търговията с Украйна. В тази връзка, БТПП информира за очакваните промени, включително в митата по водещите промишлени и селскостопански стоки в износа на България към Украйна.
 
Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна е първото от новото поколение споразумения с държавите от Източното партньорство. То представлява нов етап в развитието на договориите отношения между ЕС и Украйна, чиято цел са политическото асоцииране и икономическата интеграция (създаване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия)
 
Икономическата част на споразумението предвижда:
 
Митата по вноса и в двете страни за голяма част от стоките ще бъдат премахнати от датата на влизане в сила на споразумението. Като цяло Украйна и ЕС ще премахнат митата съответно за 99,1% и 98,1% от обема на търговията.
 
Премахване на нетарифните пречки пред търговията, предвиждащи национално третиране, забрана за ограничения пред вноса и износа.
 
Предвижда се намаляване на техническите бариери пред търговията, свързани със стандарти, технически изисквания, опростяването им и избягване на ненужните изисквания. Украйна ще възприеме техническите регламенти и стандарти на ЕС.
 
Включени са разпоредби относно прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки, улесняване на търговията и митническите процедури, правила за произход, прозрачност, устойчиво развитие, защита на кон куре нцията, на правата на интелектуална собственост, механизъм за разрешаване на спорове.
 
Освен либерализацията на търговията със стоки се предвижда и либерализация на търговията с услуги, на достьпа до пазара на обществени поръчки.
 
Споразумението включва и разпоредби за свързаните с търговията енергийни аспекти относно ценообразуването (неприлагане на двойно ценообразуване); свободен транзит на енергийни източници, сигурност на доставките, механизъм за ранно предупреждение при възникване на проблем и за бързо разрешаване на спорове; създаване на независим регулатор, който да следи за лоялната конкуренция и ефективното функциониране на пазара; недискриминиран достъп до проучване и производство на въглеводороди.
 
Изграждането на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна ще даде възможност за либерализация на търговията и ще спомогне за насърчаване на търговските-икономическите отношения между България и Украйна. По-тясната икономическа интеграция посредством зоната за свободна търговия ще създаде възможности за бизнеса както в страните от ЕС, така и в Украйна.
 
 
Повече информация: ТУК
 

05.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад