Назад

Становище на БТПП относно предложените промени в Закона за здраветоБТПП не подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, свързан със смекчаване на забраната за тютюнопушене на обществени места. Създаването на благоприятна за бизнеса среда в България изисква цялостен и комплексен подход и широк набор от мерки в икономическата сфера, законодателството, администрацията, данъчната регулация, пенсионната и осигурителната система и пр. Целта е с последователни и фокусирани действия да се постигне подобрение в бизнес климата и пазара на труда и съответно - положително въздействие и градивен ефект за обществото и държавата като цяло.
 
От друга страна, предприемането на единични мерки с противоречив ефект, макар и с аргумента, че обслужват потребностите на бизнеса, не дават основание да се счита, че за предприятията от хотелиерския и ресторантьорския бранш ще се очаква задоволителен и траен резултат.
 
Липсва оценка на въздействието на предложения законопроект, съгласно Закона за нормативните актове, в която въз основа на определена методика, конкретни критерии и еднозначни статистически данни да са представени текущото състояние в сектора при сегашното законодателство, нуждата от предлаганите законодателни промени и очаквания ефект. Непредвидимите ефекти и многопосочното отражение на кризата върху икономическите дейности изискват задълбочено изследване, преди еднозначно да се изведе една или друга причина за негативните следствия за бизнеса като цяло и по браншове.
Несигурността на законодателството, изразяваща се в чести, непоследователни и непридружени от оценка на въздействието нормативни промени, е един от основните фактори, обуславящи решенията на фирмите да се въздържат от инвестиции. В тази връзка отново следва да се постави въпросът доколко предлаганото ново изменение на закона е достатъчно необходимо, обосновано и подкрепено с нужните проучвания.
 
Не се отчита отражението на предлаганите промени върху здравословното състояние на населението. Последното е тясно свързано с тежестта върху здравната система /и съответно увеличаване на осигурителните вноски в тежест на работодателите/, както и с пълноценното участие на работната сила на пазара на труда – фактори с пряко въздействие върху цялостната социално-икономическа обстановка.
 
Тук е важно да се добави, че тютюнопушенето влияе и върху по-честата краткосрочна заболеваемост, а осигурителните вноски за първите 3 дни от болничните на служителите са за сметка на работодателя.
 
По отношение на нагласите в Европа, тенденция към ограничаване на тютюнопушенето безспорно е налице, както е посочено и в мотивите към законопроекта. Следва да се добави, че все повече европейски държави засилват тези ограничения.
 
Всички аргументи, с които БТПП не подкрепя представения законопроект,  ТУК
 

05.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад