Назад

МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в наредбаМинистерството на икономиката, енергетиката и туризма предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996 от 31.10.2007 г.- наредбата за представяне на информация от предприятията, които добиват енергийни ресурси, преработват и търгуват с горива, преобразуват, пренасят, разпределят и търгуват с енергия и природен газ.

Документът регламентира съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране.

Промените се налагат с оглед изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 г. относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в ЕС, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96. Регламентът постановява необходимостта да бъде изпращана периодично информация на Европейската комисия относно съществуващата енергийна инфраструктура и инвестиционните проекти за изграждане на енергийна инфраструктура. Изискванията на Регламент 617 са транспонирани в Закона за енергетиката и по силата на същата правна норма следва да бъдат отразени в Наредбата.

 
Предложените други промени в Наредбата са редакционни или са съобразени с настъпили изменения в Закона за енергетиката и действащата нормативна база в страната.
 
Предложения по документа могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: y.stoyanov@mee.government.bg. 
 
Проектът за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996 от 31.10.2007 г.  може да видите тук
 
Мотиви към Наредба № РД-16-996 от 31.10.2007 г. - тук
 
Приложение №7 към чл. 42 - тук
 
 

16.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад