Назад

Още по темата за неотложните задачи на бъдещото правителствоБТПП вече посочи най-важното за бизнеса с оглед възможностите му в сложната икономическа обстановка - запазването на данъците, преразпределителната роля на държавата и държавния дълг на ниски равнища; електронно правителство и по-сериозна борба с корупцията, което означава всички контролни органи в страната да изпълняват своите функции много по-активно. Най-неотложното и лесно за осъществяване действие с оглед напрегнатата обстановка би следвало да бъде също възстановяването на тристранния диалог. 

Именно по линия на участието на БТПП в Международната организация на работодателите и по линия на Международната организация на труда, се работи за приоритетните направления, касаещи световната икономика, в т.ч. и България.
На първо място това е мирът и сигурността и съответно устойчивото развитие в хоризонт  2015 година. Съществено значение има улесняването на чуждестранните инвестиции и международната търговия. За повечето страни (развити и развиващи се) главният източник за икономически растеж и разкриване на работни места е конкурентния вътрешен пазар. Подпомагането на вътрешния икономически растеж ще трябва да бъде основно усилие за всяко правителство, разбира се при спазване на правилата на Световната търговска организация. Добрата и привлекателна икономическа среда не само ще поощри инвестициите, а и ще ограничи изтичането на национални капитали.
 
Сред необходимите условия за бизнес развитието на страните са инфраструктурата, включително комуникационната, признаването на образованието, способностите и квалификацията като ключови за бъдещия устойчив напредък, както и разгръщането на партньорства, включително междуправителствени и публично-частни.
 
Продължават да са актуални стратегически приоритети на МОР, приети от Общото събрание на организацията през май 2012. Сред тях са подкрепа на предприятията за успешно функциониране в рамките на глобалния пазар;  препоръки за решаването на проблема с младежката безработица; обезпечаване на по-ефективно отстояване на политиките на Международната организация на работодателите на национално равнище, както и по-широко разпространяване на информацията за политиките на МОР на международно ниво.
 
Прибавяме тези предложения, към вече направените препоръки към евентуална икономическа програма на следващ кабинет с надеждата да се ускори процеса на неговото формиране.
Относно задачите с хоризонт след 2015 г., членовете на БТПП и останалите работодателски организации ще продължат да работят активно за формирането на окончателни позиции.
 

15.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад