Назад

БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 гoдина в услуга на бизнеса

На редовно годишно заседание Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата прие отчета за 2012 г. и утвърди програмата за 2013 г. Беше констатирано, че въпреки тежките условия на икономическата среда Палатата е постигнала заложените програмни цели и е изпълнила финансовите си планове. Това създава условия за изпълнението на плановете за 2013.

Като едно от най-важните постижения през изминалата година е, че БТПП беше отново призната от МС за национално представителна организация на работодатели за нов 4-годишен период.
 
За да отговори на нуждите на бизнеса, БТПП постави акцент в своята дейност повишаване познанията на фирмите, относно европейското законодателство, за възможностите за участие по проекти за повишаване на тяхната конкурентоспособност; както и разработването, кандидатстването и участието в проекти. В тази насока са проведени 33 семинара с 1300 участници. Привлечени са нови ключови проекти.
 
В областта на външно-икономическото сътрудничество през 2012 г. са организирани общо 178 срещи с 978 участника, както и 13 международни семинара и конференции с 513 участника.
 
За голяма част от фирмите Палатата се явява единствената в България организация, която предоставя бизнес услуги при спазване на международни стандарти. Тук могат да бъдат посочени само някои данни: заверени са 25 394 документа и 1590 покани-декларации, 3458 сертификата за произход.
 
Арбитражият съд е приключил 40 международни и 707 вътрешни дела.
 
Заседанието на Управителния съвет премина при много активно участие на членовете, като програмата за 2013 година бе допълнена с нови идеи и инициативи, важни за изпълнение целите на Палатата. Основна водеща линия на предложенията беше разширяване възможностите на БТПП за удовлетворяване интересите на фирмите-членове и обогатяване на досегашните услуги с нови.
 
 
Програмата за дейността на БТПП през 2013 г. ще бъде публикувана на Интернет страницата на БТПП и остава отворена за предложения и инициативи на нейните членове, тъй като при приемането ѝ Управителният съвет възложи на Изпълнителния съвет да я допълва и актуализира периодично през годината.
 
Фото-галерия към Отчет 2012 ТУК

08.03.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад