Назад

Среща в БТПП с мисия на Световната банка

Решение на доста от проблемите пред бизнеса към момента – административни пречки, корупция, некомпетентност на административни служители е в електронното правителство и БТПП ще защитава тази теза

Председателят на БТПП се срещна с мисия на Световната банка, на 25 ноември 2010 год. Представителите на световната организация са в България по повод семинар на тема „По-добро регулиране за по-висок растеж”, проведен на 23.11.2010 г., съвместно с  Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Световната банка. На събитието бяха представени констатации и препоръки на Световната банка от разработени доклади в областта на регулаторната реформа.

На срещата в БТПП бе проведена дискусия за нуждата от подобряване на икономическата среда за бизнеса. Г-н Симеонов заяви ясно подкрепата на БТПП в тази насока. Бяха обсъдени конкретни стъпки, които двете организации да предприемат за преминаване от анализи и съвети към действия за пилотно реализиране на част от направените предложения от Световната банка. Бяха замислени съвместни обучения свързани с финансирането на иновативни фирми.

Г-н Симеонов сподели, че решение на доста от проблемите пред бизнеса към момента – административни пречки, корупция, некомпетентност на административни служители е в електронното правителство и БТПП ще защитава тази теза.

Част от препоръките на Световна банка съответстват и на позициите на БТПП за намаляване на регулаторната и административната тежест за фирмите:

o Необходимо е правителството да разработи и приеме обща политика, както и вътрешни указания, с ясни критерии за определянето на държавните такси и за повишаване на прозрачността.

o Редовно допитване до национални бизнес асоциации и други ключови заинтересовани страни, за увеличаване на предсказуемостта и прозрачността на Политиката за по-добро регулиране.

o Приемане на Закон за бизнес асоциациите за укрепване на техните функции при оказване на подкрепа на членове.

o Въвеждане на задължително използване на Оценка на регулаторното въздействие (ОРВ) на ключови нормативни актове за определяне на разходите върху всички заинтересовани страни. Оценките на въздействието не само ще са гаранция срещу неоправдано затормозяващо регулиране за фирмите, но и ще откликнат на призива на бизнеса за повишена стабилност, последователност и прозрачност на законодателството.

o Необходимо е да бъде създаден електронен Административен регистър за правилата и регулациите, за да се повишат ефективността, предсказуемостта и прозрачността.

o Необходимо е да се подобрят условията за правене на бизнес на общинско ниво. Отстраняването на излишните правила и неефективните практики на местно ниво ще спести на фирмите време и разходи. В частност, има необходимост от оптимизиране или отмяна на изискванията за представяне на документи, които са били издадени от самите органи на общинската власт, от справяне с незаконосъобразното въвеждане на регистрационни режими и от съкращаване на сроковете за издаване на документи.

o Укрепването и прилагането на Закона за ограничаване на административното  регулиране и административния  контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и осъществяването на Програмата за по-добро регулиране 2010–2013 г. се явяват предпоставка за всички тези реформи.


25.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад