Назад

БТПП напомня, че издава Сертификати за форсмажорБългарската търговско-промишлена палата /БТПП/ в съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, издава Сертификати за форсмажор по сключени търговски договори, чието изпълнение е възпрепятствано от „непреодолима сила“ /форсмажор/.

Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на конкретен търговски договор, причинено от непреодолима сила - непредвидимо и/или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и възпрепятстващо изпълнението му в предвидения в договора срок –  природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.

Определение на понятието „непреодолима сила“ се съдържа в чл.306 на Търговския закон.

В гражданското право определение за непреодолима сила се съдържа в ЗЗД – „чл.81. Длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина. Обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност.“

Следователно, за да има „непреодолима сила“ /форсмажор/, трябва да са налице следните признаци:

  • обстоятелства/събития, възникнали след сключване на конкретен договор, в срока за изпълнение на този договор – фиксират се точно периодите, през които са възникнали и действали тези обстоятелства, т.е. начало и край;
  • тези обстоятелства са непредвидени или непредотвратими, от извънреден характер, както и да е налице причинна връзка между тях и обективната, продължаваща във времето невъзможност за изпълнение на договорното задължение, доказани със съответни документи;
  • да не са свързани с липса на финансови средства.

За издаване на сертификат за форсмажор е необходимо подаване в БТПП на писмено Заявление /свободна форма/, към което се прилагат следните документи:

  • копие на сключения договор заверено за вярност с оригинала с подпис и печат на законния представител на търговеца с цел установяване на страните по договора, предмета и срокът за изпълнението му;
  • установяване на причинната връзка между възникналите форсмажорни събития и обективната невъзможност за изпълнение на договорното задължение следва приложат съответни доказателствени документи, издадени от независим орган/ организация/институция, доказващи по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства - дата на възникването им, продължителност и край на форсмажорните обстоятелства.
  • В зависимост от вида на форсмажорното събитие това може да са документи, издадени от метеорологична служба; правителствени органи; констативни протоколи за извършени огледи; застрахователни документи; заповеди; предписания; експертни становища и др.
  • копие на уведомително писмо, изпратено до ответната страна по договора с информация за възникналото форсмажорно обстоятелство, възпрепятстващо изпълнението му в договорения срок.
  • декларация от законния представител на търговеца, с която се декларира размерът на изпълнението/неизпълнението на договора към момента на възникване на форсмажорното обстоятелство, изразено в %, или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора.
  • на какъв език да бъде издаден сертификатът.

Сертификатът за форсмажор издаван от БТПП по своя характер е доказателствен документ, удостоверяващ настъпили непредвидими /форсмажорни/ обстоятелства /с начало и край на тези обстоятелства/, предизвикали затруднения от извънреден характер в срока на изпълнението на конкретен договор/споразумение и доказани със съответни документи.

Сертификатът за форсмажор не е документ за предоговаряне на договорни клаузи и/или за прекратяване на договорни отношения. Това се извършва на база предвидените условия, регламентирани в сключените договори или от съда по предвидения законов ред.

БТПП издава Сертификат за форсмажор основно за събития, които са се случили на територията на Р България, тъй като същите могат да бъдат проверени.

Ако затрудненията са свързани със събитие/я възникнали в чужбина, е необходимо да се представят доказателствени документи от независима институция в чужбина, обичайно това е Търговската палата, удостоверяващи възникналите непредвидени обстоятелства, периода на тяхната продължителност и др.

Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.

Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. 

Палатата предлага на българските търговци препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори:

линк: https://www.bcci.bg/tradereg-FMsertif-prep-bg.html

Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на сертификат за форсмажор, при наличие на доказателства за такова събитие..

За допълнителна информация: тел. 8117476; 8117551, 8117402;

e-mail:  z.georgieva@bcci.bg ; atakar@bcci.bglawyers2@bcci.bg


04.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад