Назад

Сравнителен анализ на проблемите, свързани с нетипичната заетостЕкипът по проект „Atypical  - Включване на нетипични работници – пример от сектора на услугите“ изготви доклад, който представлява сравнителен преглед на основните проблеми, свързани с нетипичната работа и участието на служителите. Анализът се основава на национални първични източници (законодателство, документи, специализирана литература) и резултати от емпирични изследвания: количествени (въпросници) и качествени (интервюта), проведени сред работодатели и служители в сектора на услугите, допълнени от позициите на социалните партньори.

Българската търговско-промишлена палата, като партньор по проект Atypical, проведе проучването под формата на онлайн въпросник и интервюта с работодатели, неправителствени организации, представители на синдикати и нетипични работници. Изследването бе осъществено в съответствие с разработена методология от консорциума по проекта. Повече информация за резултатите за България тук.

Изводите от проучването, направено от партньорски организации от България, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия и Черна гора се включват в общ доклад. Те показват, че действащото законодателство в анализираните страни не отразява настъпилите промени в социално-икономическия живот и не отчита напълно многообразието от различните форми на заетост, които стават все по-чести. Нетипичният и несигурен характер на заетостта е в противоречие с моделите на участие на работниците, предвидени в законодателството и установени в практика. Поради това е полезно да се наблюдават настъпващите промени и да се търсят решения, които да гарантират, че хората, работещи в нетипични форми на заетост, са адекватно защитени и че те могат да повлияят на формирането на условията на заетост чрез информация и консултация.

По отношение определението за нетипични работници анкетираните споделят, че критерии от правно, организационно и икономическо естество могат да помогнат за установяването му. Респондентите от всички участващи в проекта страни твърдят, че най-полезният начин за идентифициране на нетипичността е да се дефинират правните отношения между страните, т.е. да се установи дали законодателството се прилага за служителите или гражданските (търговските) норми се прилагат за доставчиците на услуги. За някои сръбски и полски интервюирани, начинът, по който се управлява работата по отношение на място, време, организация и независимо сътрудничество с няколко субекта, също е много важен за идентифициране на нетипичността. Испанските представители обрщат особено внимание на независимостта (автономността) на работата, италианските – на измерението на ангажираност на служителя (непълно работно време), а българските – на вида (спецификата) на работата.

Мнението на мнозинството от анкетираните е, че определението за нетипичен работник е трудно да се направи еднозначно и в същото време универсално. Със сигурност не трябва да се ограничава до извършването на платена работа изключително по начин, който съответства на управлението на бизнес от едно лице (самостоятелна заетост), като изпълнителят поема разходите, рисковете и отговорностите.

По отношение на предоставянето на едни и същи права за информация и консултации за всички, респондентите смятат, че това е правилният начин за третиране на нетипичните работници. Трябва да им се гарантира участие при същите условия като стандартните работници. Чрез създаването на общи норми се засилва социалният диалог и се създава пространство за подобряване на отношенията с работодателя, независимо от естеството на отношенията между страните.

Пълен анализ на резултатите от проучването можете да намерите тук на английски език.

----------

Основната цел на проекта „Atypical - Включване на нетипични работници – пример от сектора на услугите“ е да диагностицира и разбере нуждите на нетипичните работници и да намери подходящи решения, за да им позволи да упражняват правата си на информация, консултация и участие на национално и международно ниво. Работещите в сферата на услугите са предимно атипични служители, тъй като разнообразието от дейности и множеството индустрии в този сектор на икономиката позволяват да се изберат различни начини за наемане.

В момента се развиват нетипични, гъвкави форми на работа в резултат на радикалните промени в начина, по който функционират европейската икономика и общество. Мрежата от връзки на международните пазари за стоки, услуги, капитал и труд се разширява бързо. Търговията се увеличава, чуждите инвестиции растат, а производствените процеси се децентрализират, за да се възползват от разликите в производствените разходи между регионите. Появяват се силни бизнес връзки и мрежови организационни структури, базирани на интелектуалния потенциал и цифровия напредък.

Демографските, технологичните и културните промени трансформират пазара на труда. Сега съществуващият ред и система на трудовото право са в единен транснационален модел, подложен на различни трансформации (конкуренция, глобализация, компютъризация) и явления (пандемия от COVID-19, война).

На фона на въздействието на гореспоменатите процеси, партньорите по проект Atypical  се съсредоточават върху нетипичната заетост, която в много случаи става стандартна и придобива характеристиките на нормалност.

 

 


15.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад