Назад

Статут „Одобрен икономически оператор“ - същност, предимства, начин за кандидатстване

Съветът на Браншовите организации при БТПП организира семинар на тема: „Одобрени икономически оператори /ОИО/ - същност, предимства, начин за кандидатстване“. Темата е изключително важна и актуална за търговците, осъществяващи външнотърговска дейност.

Лекторът, Илияна Цоловска – директор на Дирекция „Последващ контрол“, ЦМУ на Агенция „Митници“, представи пред участниците – браншови организации и техни членове,  същността на ОИО - програма на ЕС за осъществяване на партньорство между митническия орган и икономическия оператор (ИО). Целта на тази програма е да повиши сигурността на международната верига на доставки и да улесни законната търговия, да спомага за развитие на дигитализацията и автоматизацията на митническите процедури, да осигури по-добро управление на риска - защита на гражданите на ЕС и в частност на гражданите на Р България; да съдейства за реализиране на реформата в администрацията, за утвърждаване на ролята й в международната търговия, развитие на капацитета и по-добро обслужване на клиентите. Предвижда се до 2038 г. да се премине към пълна дигитализация и автоматизация на процедурите.

Акцент в презентацията бе поставен върху предимства за фирмите, регистрирани като ОИО:

 • осигурено партньорство с митниците;
 • статутът на ОИО се признава във всички държави членки, следователно титулярът на разрешение за ОИО получава едни и същи предимства във всички държави членки;
 • статутът на ОИО има взаимно признаване и в трети страни - признава се в Швейцария, Норвегия, Япония, Андора, Китай, САЩ, Великобритания, Канада и Молдова;
 • помага за добро сътрудничество и с други държавни органи;
 • осигурява по-добра репутация като сигурен и безопасен търговски партньор.
 • намалено равнище на физически и документен контрол;
 • предварително уведомяване на оператора, когато е когато е подбран за митнически контрол;
 • по-лесно допускане и получаване на митнически опростявания, като: общо обезпечение с намален размер; митническо деклариране чрез вписване в отчетността на декларатора; обработка на пратки с предимство, когато са подбрани за контрол; избор на място за контрол, т.е. по искане на ОИО контролът може да се извърши на място, различно от мястото, където стоките трябва да се представят пред митницата; разрешение за опростена митническа декларация; разрешение за опростявания при транзит и др.;
 • намаляване на кражбите и загубите;
 • по-малко закъснели пратки;
 • подобрено планиране;
 • подобрено обслужването на клиентите;
 • по-ниски разходи за инспекции на доставчиците и засилено сътрудничество;
 • притежателите на разрешение ОИО могат да ползват неговото лого.

За статут на ОИО могат да кандидатстват търговците, установени на митническата територия на Съюза, които са част от международната верига на доставки и участват в свързани с митниците операции..

Статутът на ОИО се предоставя под формата на сертификат, който се издава от Митническите органи – за Р България сертификат за ОИО се издава от Агенция „Митници“, Централно митническо управление /ЦМУ/.

Митническите органи могат да издават следните видове сертификати:

 • Разрешение за ОИО - Митнически опростявания;
 • Разрешение за ОИО - Сигурност и безопасност

И двете разрешения могат да бъдат притежавани едновременно.

За регистрирация като одобрен икономически оператор е необходимо:

 • Притежаване на EORI номер от митническия орган на държавата от ЕС, в която е установено предприятието;
 • Попълване на въпросник за самооценка;
 • Подаване на заявление до компетентния издаващ митнически орган, където е достъпна основната счетоводна отчетност за митниците
 • Подаване на кандидатурата онлайн чрез портала на ЕС за търговци
 • Такси не се заплащат.

Критерии за издаване на разрешение:

 • Липса на нарушения на митническото законодателство и на правилата за данъчно облагане;
 • платежоспособност;
 • високо равнище на контрол върху операциите и стокови потоци;
 • подходяща мярка за сигурност и безопасност (ОИОСБ),
 • притежаване на доказани практически стандарти за компетентност или професионална квалификация (ОИОМО).

Митническият орган разглежда заявлението и приложенията към него и извършва съответните проверки – първоначална и за изпълнение на условията и критериите за предоставяне на статут на ОИО.

Решението обикновено се взема в рамките на 120 календарни дни от датата на приемане на заявлението

Срокът на валидност на сертификата ОИО е неограничен.

Ако в резултат от извършена проверка от страна на митническите органи, след издаването на сертификата за ОИО са установени недостатъци, статутът на ОИО може да бъде временно прекратен. Сертификатът за ОИО може да бъде отменен.

Участниците в семинара изразиха задоволство и благодарност към лектора - Илияна Цоловска, за интересната, компетентна и изключително полезна презентация.

Презентацията може да видите ТУК

 

 

 

 

 


27.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад