Назад

Приключи 111-та Международната конференция на труда /5 - 16 юни, Женева/

Новият председател на УС на МОТ Абиодун Ричардс Адейола и генералният директор на МОТ Жилбер Унгбо (в ляво)

Международната конференция на труда приключи с приемането на нова препоръка относно качественото чиракуване. Делегатите приеха и резолюции за справедлив преход и защита на труда, доклад на Комитета за стандартите и програмата и бюджета на МОТ.

В рамките на конференцията участие взеха около 5000 делегати, представляващи правителства, работници и работодатели от 187 страни, включително и България. От страна на Българската търговско-промишлена палата участие в работните групи и пленарните сесии взеха: Цветан Симеонов – председател, Мирослава Маркова – главен експерт Международно сътрудничество, и Виктория Славчева – главен експерт-юрист. Представителите на българските работодатели участваха в Комитета по чиракуване и Комитета за справедлив преход.

Новите препоръки за чиракуването имат за цел да подпомогнат хората от всички възрасти за придобиване и повишаване на умения и  преквалификация, релевантни на бързо променящите се условия на пазара на труда. Тези препоръки предоставят ясна дефиниция за чиракуването, уточняват стандарти за качествено чиракуване, включително права и защита.

Заключенията на комитета за справедлив преход подчертават наложителната необходимост от напредък при постигане на социална справедливост, изкореняване на бедността и подкрепа за достойния труд. Делегатите одобриха Насоките на МОТ за справедлив преход към екологично устойчиви икономики и общества като основа за действие и основополагащ принцип за създаване на политики.

Държавни и правителствени ръководители, както и представители на различни органи на ООН, организации на работници и работодатели, присъстваха на срещата на високо равнище „Светът на труда“, която се проведе на 14 и 15 юни под надслов „Социална справедливост за всички“. Участниците обсъдиха редица въпроси, свързани със социалната справедливост, включително предложението за Глобална коалиция за социална справедливост. Дискутирани бяха неравенствата и неформалната заетост, създаването на равни възможности, ученето през целия живот и развитието на уменията, социалната защита и начините за напредък в търговията, устойчивото развитие и човешките и трудовите права.

На заключителната церемония генералният директор на МОТ Жилбер Унгбо отбеляза: „Трябва да се гордеете с това, което сте постигнали. Вашият ангажимент към мандата на МОТ, вашите умели преговори, вашата внимателна дипломация доведоха до приемането на няколко важни документа на тази конференция“.

На 17 юни, след закриване на МКТ, се състоя 348-ата сесия  на Управителния съвет на МОТ. Абиодун Ричардс Адейола (Нигерия) бе избран за председател на Управителния орган за периода 2023-24 г. 

По време на сесията Управителният съвет обсъди въпроси, произтичащи от 111-ата Международна конференция на труда и прие доклада на Комитета за свобода на сдружаването. Той разгледа доклад от среща на експерти относно преразглеждането на статистическите стандарти за неформалната заетост и прие решение относно продължаващата агресия на Руската федерация срещу Украйна и нейното въздействие върху света на труда.

 


20.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад