Назад

Предизвикателства пред онлайн магазините

Българската търговско-промишлена палата и Европейският потребителски център /ЕПЦ/ проведоха уебинар за търговци, които желаят да оперират онлайн. Предизвикателствата пред онлайн магазините бяха разгледани от експерти от Комисията за защита на потребителите /КЗП/, Европейския потребителски център и GS1  България.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието, в което се включиха над 40 участници и ги насърчи да използват благоприятните условия за работа на онлайн магазините – търговията е по-бърза, има сигурност и проследимост на стоките, както и улеснения за повторна покупка след положителен опит от страна на клиента.

Отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, са описани в Закона за електронната търговия. Игнат Арсенов от КЗП направи обстойно представяне на изискваната минимална задължителна информация, която трябва да бъде включена в Общите условия на сайта за онлайн търговия. Тя касае:

  • името на доставчика;
  • постоянен адрес или седалището и адрес на управление;
  • адреса, на който се упражнява дейността, ако е различен от адреса по т. 2;
  • данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него;
  • данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;
  • информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим;
  • когато осъществява регулирана професия - информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях;
  • регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
  • друга информация, предвидена в нормативен акт.

Той подчерта значението на договорите, сключвани от растояние, необходимостта за ясно определяне на крайната цена, гарантирано право на отказ за потребителя, информация за него, недвустмислена информациа относно правото на връщане и съответните срокове.

Значението на законовата и търговска гаранция бе разгледано от Христо Трендафилов от КЗП, който разясни, че законовата гаранция е дефинирана в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) като задължение на продавача до две години от доставянето на стоката да гарантира, че е продал вещ, която е съответствала на описаната в договора за продажба. Двугодишният период започва да тече от деня, в който потребителят получи продукта.

Търговската гаранция, от друга страна, е доброволна. Търговецът не е задължен, но може да предостави такава гаранция. Предоставената търговска гаранция не отменя и замества законовата.

Всяка една търговска гаранция следва да съдържа точно и ясно описание на правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция. Трябва да е посочено, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата. Необходимо е да е разяснено съдържанието и обхвата на търговската гаранция и да присъстват съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

Йордана Топалска, експерт от GS1 България, представи как стандартите на GS1 се прилагат при онлайн търговия.

Соня Спасова от ЕПЦ обсъди начина за разрешаване на трансгранични жалби и демонстрира работата на онлайн платформата за разрешаване на потребителски спорове, включително възникнали при онлайн търговия.

Участниците получиха отговори на своите въпроси, свързани с необходимостта от регистриране на търговска марка за продажба на различни стоки онлайн, връщане на резервни части, гарантиране правото на връщане, необходимост от издаване на касова бележка при онлайн търговия и много други.

Презентация GS1 България

Презентация ЕПЦ

 


13.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад